Ogłoszenia / komunikaty

Zaproszenie do konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025

19.10.2021

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, marszałek województwa pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025″.

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

 

Projekt programu dostępny jest:

  •  na stronach internetowych Urzędu: Pomorskie.eu oraz ROPS UMWP (NGO; konsultacje społeczne)
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce ogłoszenia: BIP UMWP
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w  Gdańsku, ul. Okopowa 21/27
  • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 332 w godzinach od 7.45 do 15.45.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 19 do 31 października 2021 r. za pomocą formularza w wersji Word, dostępnego na wskazanych powyżej stronach.

 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres e-mail:  a.chrul@pomorskie.eu w terminie do 31.10.2021 roku.

 

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP. Osobą do kontaktu jest Agata Chrul, kierownik referatu Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572

Do pobrania