Ogłoszenia / komunikaty

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

07.10.2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

  • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 332 w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 8 października 2021 r. do 25 października 2021 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na wskazanych powyżej stronach.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres e-mail: a.chrul@pomorskie.eu do 25.10.2021 roku.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Osobą do kontaktu jest pani Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572

Do pobrania