Ogłoszenia / komunikaty

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024

11.09.2023

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że 15 września 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia sportowe.

.

Wnioski należy składać do 16 października 2023 r. (termin ten zgodnie z Uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego to 15 październik, ale w związku z tym, że w bieżącym roku dzień ten przypada na niedzielę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą). Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Pod uwagę brane są wyniki sportowe osiągnięte w okresie od 15 października 2022 r. do 14 października 2023 r.

.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

 • młodzieżowca,
 • juniora,
 • juniora młodszego,
 • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów, w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.

.

Wnioskodawca:
Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy, zawodnik, rodzic zawodnika, opiekun prawny zawodnika lub Pomorska Federacja Sportu

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego albo mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;
 2. uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
 3. jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej;
 4. uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce  od I-III w Mistrzostwach Polski;
 5. zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem;
 6. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną;
 7. reprezentuje województwo pomorskie na zawodach i promuje Samorząd Województwa Pomorskiego.

.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej: https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku;
 3. wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać, wniosek jest podpisywany przez:
  1) wnioskodawcę oraz
  2) pełnoletniego zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego;
 4. podpisać oświadczenia i zgody w części pn. „Oświadczenia zawodnika lub opiekuna prawnego”  (podpis składa pełnoletni zawodnik lub rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego);
 5. papierową wersję wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do 16 października 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (godziny pracy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 7.45-15.45) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Stypendia sportowe”.

Uwaga! Do wniosku należy załączyć:

 1. Zaświadczenie z Klubu/Związku Sportowego potwierdzające wszystkie osiągniecia sportowe wpisane we wniosku o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz potwierdzające że, w rywalizacji o zajęte miejsce wpisane we wniosku brało udział minimum 5 zawodników/zespołów (w załączeniu Wzór Zaświadczenia)
 2. Program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera. Na etapie składania wniosku fakultatywnie, w przypadku przyznania stypendium, program szkoleniowy musi zostać dostarczony przed podpisaniem umowy.

Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.

.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Kapituły, klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28 września 2022 r. zmienionej uchwałą nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą nr 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r.

 

Kontakt:
Informacji na temat stypendiów sportowych Marszałka Województwa Pomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • Sylwia Bojarowska-Nowak – tel. (58) 32 68 856
 • Hanna Kołodziejczyk – tel. (58) 32 68 856
 • Mariola Dziedzic – tel. (58) 32 68 849
 • Paweł Jęcek – tel. (58) 32 68 883

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Do pobrania