Ogłoszenia / komunikaty

Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków

12.10.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, realizując uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, zmienioną uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku i uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku, ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2022

 1. Stypendium przyznaje się na realizację określonego przedsięwzięcia/ projektu o charakterze artystycznym w roku 2022.
 2. Zgłoszone przedsięwzięcia/ projekty powinny obejmować działania, których realizacja do końca 2022 roku nie będzie zagrożona przez obostrzenia związane z reżimem sanitarnym wynikającym z obowiązującego w Polsce stanu epidemii.
 3. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
 4. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
 5. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 6. Stypendia przyznawane są w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Województwa Pomorskiego i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.
 7. Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 5000 zł brutto.
 8. Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 58, pokój nr 109, ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP (zakładka Ogłoszenia i komunikaty). Na ww. stronie znajduje się również pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.
 9. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) zmienionej uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 1673) i Uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 roku poz. 1350) oraz niniejszego ogłoszenia.
 10. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27), w godz. 7.45-15.45, albo wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze), albo wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany jest podpis certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).
 11. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2021 roku. W przypadku ofert wysłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku ofert wysłanych przez ePUAP, termin składania ofert upływa 30 listopada 2021 roku o godz. 23.59.
 12. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą rozpatrywane.
 13. Wnioski ocenia Komisja Doradcza powołana uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego. Komisja przedstawia swoje propozycje Zarządowi Województwa Pomorskiego, który podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od otrzymania ww. propozycji. Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego nie przysługuje odwołanie.
 14. Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UMWP i portalu Pomorskie.eu opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium, pod warunkiem wyrażenia zgody przez stypendystę na publikację.
 15. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2022 udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Renata Wierzchołowska (tel. 58 326 82 84), Grażyna Bonisławska (tel. 58 326 82 86, e-mail g.bonislawska@pomorskie.eu) i Anna Maliszewska (tel. 58 326 84 04, e-mail a.maliszewska@pomorskie.eu).
 16. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 17. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym. Załączniki są przechowywane w Departamencie Kultury UMWP przez 3 lata od dnia ogłoszenia konkursu.
Do pobrania