Ogłoszenia / komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

14.11.2022

Konsultacje odbywały się na podstawie:

  • 5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) § 5 ust. 2 oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  • 12 ust.2 Uchwały Nr 464/XXVII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

W dniu 22 września 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego został poinformowany o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, zwany dalej Programem. Zarządowi Województwa Pomorskiego został przedłożony projekt Programu, ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt formularza konsultacji.

W dniach od 22 września do 7 października 2022 roku odbyły się konsultacje mające na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 w/w ustawy na temat projektu Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Zaproszenie do konsultacji zostało również rozesłane drogą elektroniczną do: Centrów Organizacji Pozarządowych województwa pomorskiego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacyjnie do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Raport z konsultacji Programu Współpracy SWP z NGO na 2023