Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (II nabór)

07.09.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 865/292/21 z dnia 7 września 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (II nabór).

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których cele statutowe są zgodne z przedmiotem konkursu.

Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do 29 września 2021 r.

Uchwała Nr 865/292/21 wraz z ogłoszeniem o konkursie, wzorem oferty oraz kartą oceny oferty konkursowej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania