Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

22.01.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

 

 Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

  1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668)
  2. Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 334/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  3. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
    24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
  4. Uchwały Nr 50/217/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku

 

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 50/217/21 ZWP z dnia 21 stycznia 2021 r.
  2. Załącznik nr 1 do uchwały
  3. Załącznik nr 2 do uchwały