Ogłoszenia / komunikaty

Informacja w sprawie realizacji zadań publicznych

26.10.2023

Informacja do Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W dniach 19 i 20 oraz 23 października 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło sześć ofert.

Klauzula Informacyjna

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych 2023

Informacja do ZWP 2023

Oferta Stowarzyszenia Rodzina Katyńska

Oferta Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Oferta Związku Sybiraków

Oferta Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Oferta Związku Inwalidów Wojennych RP

Oferta Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę