Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o wpłynięciu oferty na realizację projektu: Migracja – kultura przyjęcia

10.05.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu: Migracja – kultura przyjęcia, złożona przez Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w 80-020 Gdańsk, ul. Nowiny 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Do pobrania