Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozmowy o problemach niepełnosprawności – wspólne poznanie się na weekendowym wyjeździe integracyjnym

14.09.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 5 września 2022 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta złożona przez Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku ul. Plac Solidarności 1 lok. 3.2.2 80-863 Gdańsk, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozmowy o problemach niepełnosprawności – wspólne poznanie się na weekendowym wyjeździe integracyjnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

  1. Oferta
  2. Klauzula informacyjna

 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 20 września 2022 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk) lub mailowo na adres rops@pomorskie.eu

 

Kontakt: Bożena Ugowska (b.ugowska@pomorskie.eu;  tel. 58 32 68 565)

Do pobrania