Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

07.09.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 5 września 2023 r. do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu: „Race for the cure”, złożona przez Fundację OmeaLife z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzka 53. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, na okres 7 dni. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu, Zarząd Województwa podejmie uchwałę w przedmiocie realizacji zadania.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 14 września 2023 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk) lub mailowo na adres: dz@pomorskie.eu.

Do pobrania