Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

07.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 1 marca 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Progredi z siedzibą w Słupsku ul. Sportowa 3C, 76-200 Słupsk, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Autyzm – krok naprzód” w dniach 01 – 02.04.2023.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022 poz. 1327 z późn. zm.) – ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

  1. Uproszczona Oferta Realizacji Zadania
  2. Klauzula Informacyjna

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 14 marca 2023 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk) lub mailowo na adres rops@pomorskie.eu

Kontakt: Klaudia Cherek (k.cherek@pomorskie.eu;  tel. 58 32 68 814)

 

Do pobrania