Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13.10.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 10 października 2022 r. do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu „III Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV”, złożona przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie ul. Karowa 31.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, na okres 7 dni. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 20 października 2022 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk) lub mailowo na adres dz@pomorskie.eu.

Kontakt: Ewa Kędziora-Lackowska (e.kedziora@pomorskie.eu; tel. 58 32 68 139)

 

Do pobrania