W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, dokumencie określającym obszary priorytetowych działań w regionie, edukacja zajmuje kluczowe miejsce. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, rozwój szkolnictwa zawodowego, uruchomienie regionalnego systemu wsparcia szkół, obejmującego m.in. doskonalenie nauczycieli czy budowanie systemu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym, to mocne strony Pomorza.

Budowanie jakości pomorskiej edukacji możliwe jest dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Angażują się w nią władze samorządowe i oświatowe, pedagodzy, pracownicy akademiccy oraz rodzice. Ale także pracodawcy, którzy w przyszłości staną się beneficjentami korzyści płynących z zatrudnienia kompetentnych pracowników.

Edukacyjne wsparcie dla najlepszych

W województwie z sukcesem działa zapoczątkowany w 2010 r. unikatowy w skali kraju projekt – „Zdolni z Pomorza”. Do tej pory z programu skorzystało ponad 1500 młodych Pomorzanach, którzy dzięki swoim talentom mogą wpłynąć na przyszłość regionu.

Pomorskie żagle wiedzy

Nowoczesna szkoła to taka, która kształci i rozwija uczniów zarówno skutecznie, jak i atrakcyjnie. Na Pomorzu są ku temu doskonałe warunki naturalne. Doceniając kulturową specyfikę regionu, programy edukacyjne nawiązują m.in. do bogatej tradycji morskiej. Walory naszego województwa wykorzystuje program edukacji morskiej „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Powiązanie wiedzy zdobywanej w szkole z umiejętnościami przyswajanymi podczas praktycznych zajęć żeglarskich na wodzie, pozwala w niecodzienny sposób kształtować kompetencje młodych Pomorzan oraz budować poczucie tożsamości regionalnej.

Szkolnictwo wyższe

Pomorskie stawia sobie za cel upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie oraz rozwój wysokiej jakości kształcenia i szkolenia. Łączy się to z koniecznością stałego analizowania zachodzących w regionie zmian społeczno-gospodarczych w celu lepszego powiązania szeroko pojętej edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, zawodowego i kształcenia ustawicznego, z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Na Politechnice Gdańskiej, studiuje ponad 27 tys. studentów. Do ich dyspozycji pozostaje 1260 nauczycieli akademickich. W ofercie dydaktycznej Politechniki Gdańskiej znajdują się 33 kierunki studiów, w tym popularne kierunki inżynierskie, jak np. mechanika i budowa maszyn, a także te unikatowe na skalę kraju specjalności, jak np. inżynieria mechaniczno-medyczna czy chemia budowlana. Niewątpliwie atmosferze zdobywania wiedzy sprzyjają niecodzienne walory estetyczne uczelni – zwarty kampus, zbudowany na początku XX w. gmach główny z urokliwymi dziedzińcami i jednym z najpiękniejszych wahadeł Foucault’a w Polsce oraz piękny park akademicki. Znajduje się tu także najinteligentniejszy budynek na Pomorzu, najszybszy superkomputer w Polsce, a nawet własna naziemna stacja satelitarna.

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania m.in. w rozbudowywanym od kilku lat Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie UG jest największą szkołą wyższą w regionie pomorskim. Na 11 wydziałach studiuje prawie 33 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się 1,8 tys. pracowników naukowych. Takie kierunki, jak: biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.