Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Na sesji o finansach. Na co w 2018 r. samorząd województwa przeznaczy ponad miliard złotych?

Na sesji o finansach. Na co w 2018 r. samorząd województwa przeznaczy ponad miliard złotych?

Marszałek Mieczysław Struk prezentuje projekt budżetu województwa pomorskiego na rok 2018

Podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponad połowa budżetu zostanie przeznaczona na transport.

 

Na XLI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 27 listopada 2017 r. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przedstawił radnym projekt budżetu województwa pomorskiego na rok 2018. Projekt zakłada dochody w wysokości  1 156 642 652 zł, a wydatki w wysokości 1 236 390 793 zł. Deficyt wyniesie 79 748 141 zł. W stosunku do roku 2017, wydatki będą większe blisko 27 procent. Z kolei deficyt będzie mniejszy o około 15 procent. Przedstawiony również został projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-2034.  

 

Skąd w budżecie biorą się pieniądze?

Ponad 55 proc. kwoty dochodów budżetu województwa pochodzi z dotacji celowej dla samorządów, przyznawanej przez rząd. Około jednej czwartej środków budżetowych samorząd województwa pomorskiego pozyskuje z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zarejestrowanych na terenie województwa. Pieniądze pochodzą również z udziałów w podatkach płaconych przez mieszkańców regionu. Mniejsze kwoty, sięgające ok. 7 procent wpływów budżetowych, uzyskiwane są z dotacji celowych i subwencji oraz ze sprzedaży majątku samorządu województwa pomorskiego.

 

Na co wydajemy najwięcej?

Najwięcej, bo aż 630 075 423 zł (51 proc. zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków), przeznaczonych zostanie na organizację transportu na terenie województwa. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. dopłaty do biletów ulgowych, a przewoźnicy otrzymają rekompensaty za wykonane kursy. Planowany jest również zakup nowych pociągów elektrycznych. Pieniądze będą też przeznaczone na inwestycje na drogach wojewódzkich. Prawie 210 milionów złotych przeznaczono na ochronę zdrowia i politykę społeczną. Z tej kwoty blisko 71 milionów przeznaczono na program Pomorskie e-zdrowie, a prawie 13 milionów na rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Ze środków samorządu finansowane jest również leczenie osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejną ważną pozycją zawartą w budżecie są kultura i sport. Kwotą 96 milionów złotych samorząd województwa dofinansuje działalność Teatru Wybrzeże (ok. 11 mln zł), Opery Bałtyckiej (15 milionów zł) czy Filharmonii Bałtyckiej i Muzeum Narodowego. Pieniądze przeznaczone zostaną również na stypendia dla twórców kultury oraz Nagrody Marszałka Województwa.

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa przyjmowana jest na co najmniej trzy lata. Jest to podstawowy dokument opisujący planowane przychody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. W WPF zapisane są również wartość planowanej nadwyżki albo deficytu. Łącznie, na zadania realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WPF przewiduje wydatki o wysokości około miliarda złotych. W blisko 25 procentach będą one finansowane ze środków własnych województwa. Wartość wieloletnich projektów, jak finansowanie przewozów kolejowych, dokapitalizowanie spółek samorządu wjewództwa pomorskiego czy wkład własny niezbędny przy zadaniach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie około 600 milionów. Pieniądze te w 99 procentach pochodzić będą ze środków własnych.

 

Projekt i co dalej?

Po pierwszym czytaniu projekt budżetu został przesłany do komisji. Tam radni będą szczegółowo dyskutować nad zapisami uchwały. Głosowanie nad budżetem odbędzie się 21 grudnia na ostatniej w 2017 roku sesji sejmiku.

Szczegółowy projekt budżetu województwa pomorskiego na rok 2018 tutaj

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.