Nabór wniosków prowadzony jest w podziale na dwa konkursy obejmujące wsparcie planowanych działań kulturalnych dotacją do 40 tys. zł albo od 40 tys. zł.

Jakie działania mogą liczyć na wsparcie?

O dotację mogą się starać podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia mające na celu rozwój kultury i sztuki w województwie pomorskim, a także ochronę i popularyzowanie tradycji kulturowych Pomorza, np. organizacja wystaw, spektakli teatralnych, koncertów, konferencji lub wydanie książek, czasopism, publikacji muzycznych i multimedialnych.

– Składając ofertę grantową można też zaproponować przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadr kultury, opracowanie sposobów monitorowania procesów zachodzących w kulturze czy wypracowanie metod służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Pomorza – informuje Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Ponadto, na wsparcie mogą liczyć działania obejmujące integrację imigrantów oraz budowanie pozytywnych postaw wobec mniejszości etnicznych i narodowych.

O czym należy pamiętać?

Przy wypełnianiu dokumentów konkursowych należy uwzględnić zarówno zawartość merytoryczno-artystyczną proponowanych działań, a także spójność i rzetelność przygotowywanej oferty oraz planowane rezultaty.

– Należy bardzo wnikliwie zaplanować proponowane efekty projektu, gdyż w przypadku otrzymania dofinansowania, oferent będzie miał możliwość np. dostosowania zakresu działań i harmonogramu do otrzymanej kwoty, ale nie będzie już możliwości zmiany jeśli chodzi o założenia oferty– zaznacza dyrektor Zawistowski.

Podobnie jak w roku ubiegłym, oferenci są zobowiązani zapewnić równy dostęp wszystkim osobom uczestniczącym w realizowanych wydarzeniach, jak również powinni zaplanować rozwiązania, które zapewnią taką dostępność już na etapie składania oferty do konkursu.

Jak można złożyć swoją ofertę?

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny zostać złożone zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP do 28 grudnia 2022 r. do godz. 15.45.

Dokumenty w wersji papierowej można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWP bądź przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Uwaga! Decyduje data wpływu oferty do urzędu, natomiast nie decyduje data stempla pocztowego.

Każda oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł lub od 40 tys. zł” (w zależności od wybranego konkursu).

.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,92.html

Informacji udzielają także pracownicy Departamentu Kultury UMWP:

Aleksandra Jasik
tel. 58 326 83 96
e-mail: a.jasik@pomorskie.eu

Monika Ilisińska
tel. 58 326 82 87
e-mail: m.ilisinska@pomorskie.eu