Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane są od 2002 r. Pierwszy program współfinansowany ze środków unijnych ruszył w 2008 r., a kolejny, przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, w 2016 r.

Kto może liczyć na stypendium?

Uczniowie pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą się starać o przyznanie stypendium finansowanego z pomorskiego budżetu. Warunkiem wstępnym jest indywidualne uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim lub międzynarodowym. Otrzymać można jednorazowe stypendium w kwocie do 5000 zł, które w szczególnych przypadkach może ulec zwiększeniu o kwotę nawet 3000 zł. Dla uczniów klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych przewidziane jest stypendium przyznawane w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”, współfinasowanego z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Tu kluczowym warunkiem jest bardzo wysoka średnia ocen i kontynuowanie nauki w województwie pomorskim. Ponadto, ten program skierowany jest do osób mających prawo do zasiłku rodzinnego, zatem obejmuje tych, którym wsparcie finansowe jest najbardziej potrzebne. Z tego samego programu funduszy europejskich współfinansowany jest projekt „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Tutaj również obowiązuje kryterium ustalonego prawa do zasiłku rodzinnego. Uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz uczniowie techników, którzy uzyskali bardzo wysoką średnią (co najmniej 5,20!) z przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych mogą liczyć na wsparcie stypendialne pod warunkiem kontynuowania nauki w województwie pomorskim. We wszystkich trzech programach wymogiem jest odbycie nauki na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024. Zgłoszenia do wszystkich programów powinni dokonać dyrektorzy szkół, lub ich zastępcy.

Jak to zrobić? Gdzie szukać informacji?

Należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z regulaminem a następnie złożyć wniosek. Nie można zapominać o kwestiach formalnych, których niedopełnienie mogło by uniemożliwić pozytywne rozpatrzenie wniosku.  W serwisie des.pomorskie.eu można uzyskać wszelkie informacje, pobrać regulaminy a także złożyć wniosek przy użyciu przejrzystego kreatora