Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego

o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Sejmik Województwa Pomorskiego

zawiadamia, że:

Przystępuje do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż:

 1. odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk,
 2. odcinków dróg wojewódzkich,
 3. odcinków dróg krajowych i ekspresowych,
 4. autostrady A1,
 5. odcinków dróg linii kolejowych,

których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

Podstawą do opracowania przedmiotowych programów są następujące mapy akustyczne:

 • „Mapa akustyczne obszarów położonych w otoczeniu głównych dróg publicznych na terenie Miasta Słupska”, sporządzona przez Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia, na zlecenie Miasta Słupsk,
 • „Mapy akustyczne dróg wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego, o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie”, sporządzone przez Internoise Marek Jucewicz z Gdańska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 • „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa pomorskiego” sporządzone przez Investeko S.A. ze Świętochłowic, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • „Mapa akustyczna Autostrady A1 (FAZA 1 + FAZA 2) od km 00 + 000 (węzeł Rusocin) do km 151 + 900 (Czerniewice)”, sporządzona przez Labotest – Laboratorium Analiz fizykochemicznych – Marek Kozicki z Torunia, na zlecenie Intertoll Polska Sp. z o. o.,
 • „Mapa akustyczna dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie. Województwo pomorskie.” Sporządzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ww dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 27 czerwca do 18 lipca 2018 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: 

konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu, lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Pomorskiego. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 18.07.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Sejmik Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Dane kontaktowe: Departament Środowiska i Rolnictwa, dros@pomorskie.eu  tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, w związku z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego, w tym innym stronom postępowania i organom administracji, jak również biegłym powołanym w toku postępowania. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dokumenty pobrania:

Treść komunuikatu w PDF