Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Inauguracyjne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022

Inauguracyjne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022

 

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, inaugurując prace Rady nowej kadencji, wręczył nominacje powołanym członkom Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jednocześnie Pan Marszałek podkreślił, iż Rada stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy
w zakresie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Dodał, że nadrzędnym celem Rady jest podnoszenie standardów współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie pożytku publicznego. 

Inauguracyjne posiedzenie rozpoczęto od wyboru Prezydium Rady w składzie:

Katarzyna Dudzic – Przewodnicząca,

Piotr Stec – Wiceprzewodniczący,

Marcin Fuchs – Wiceprzewodniczący

Andrzej Kowalczys – Sekretarz.

 
Podczas posiedzenia dokonano także wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Zespołu Międzysektorowego w osobach:

Piotr Stec,

Ewa Filipska,

Katarzyna Dudzic,

a także do składu Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego w osobach: Piotr Stec i Andrzej Kowalczys.   

W toku prac została podjęta pierwsza uchwała Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w sprawie akceptacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki.   

Ponadto dyskutowano nad głównymi kierunkami działań Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku bieżącym, wskazując na znaczenie pracy międzysektorowej nad Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
w ramach współpracy redakcyjnej nad dokumentem oraz powiatowych konsultacji z przedstawicielami sektora pozarządowego. 

Ważną częścią posiedzenia Rady była wymiana informacji o organizowanych w regionie wydarzeniach, integrujących środowisko pozarządowe i społeczność lokalną wokół zaangażowanej postawy społecznej na rzecz dobra wspólnego. Troska o dialog obywatelski i zachowanie warunków do pokojowej debaty publicznej zostały wyrażone podczas dyskusji dotyczącej aktów przemocy w naszym kraju, w tym podczas minionych wydarzeń w Białymstoku. Podkreślono, że rozwój wspólnot lokalnych wymaga pokojowych warunków oraz nieustannego wysiłku na rzecz dialogu i porozumienia. Jednocześnie podejmowane działania w ramach współpracy międzysektorowej mogą być dobrym przykładem w tym zakresie.