Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Doradcy zawodowi a wybory edukacyjno-zawodowe Pomorzan. Seminarium Dobrych Praktyk Publicznych Służb Zatrudnienia

Doradcy zawodowi a wybory edukacyjno-zawodowe Pomorzan. Seminarium Dobrych Praktyk Publicznych Służb Zatrudnienia

Seminarium Dobrych Praktyk na zamku w Gniewie

Co można zyskać korzystając z pomocy doradców zawodowych? Zdobyć wiedzę dotyczącą potrzeb pracodawców, nauczyć się, jak radzić sobie ze zmianami na rynku pracy, zdiagnozować własny potencjał, odkryć mocne strony i talenty bądź wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju zawodowego.

 

O tym, jaka jest rola i znaczenie pracy doradców zawodowych w kształtowaniu wyborów zawodowych mieszkańców województwa pomorskiego, czemu ma służyć sieć poradnictwa zawodowego w regionie i jak budować dobre relacje, rozmawiali uczestnicy Seminarium Dobrych Praktyk Publicznych Służb Zatrudnienia. 

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie na zamku w Gniewie, 28-29 września 2017 r. zostało zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie. Dotyczące rynku pracy Seminarium Dobrych Praktyk zapoczątkowano w 2012 r. Rozmowy miały przygotować propozycje rozwiązań podwyższających jakość usług poradnictwa zawodowego w naszym regionie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, władz lokalnych, doradcy zawodowi z wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, wojewódzki i powiatowi konsultanci poradnictwa zawodowego, przedstawiciele agencji zatrudnienia oraz instytucji wspierających imigrantów. Rozmowy dotyczyły usług poradnictwa zawodowego kierowanego do osób młodych bezrobotnych i uczących się oraz osób najdłużej niemających do czynienie z rynkiem pracy.

 

Różne doświadczenia, wspólny cel

Doświadczenia doradców zawodowych są różne, ale cel ich pracy jeden: pomóc Pomorzanom w dokonywaniu świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, odpowiadających ich talentom i predyspozycjom. Szanse na osiągnięcie celu wzrosną, jeśli mieszkańcy będą mieli stały dostęp do usług poradnictwa zawodowego zarówno na etapie edukacji, jak i w trakcie aktywności zawodowej. Poradnictwo funkcjonuje na trzech obszarach: edukacji, rynku pracy i integracji społecznej.

 

Wybieraj mądrze z doradcą zawodowym

Doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP, realizując zobowiązanie strategiczne, organizują warsztaty dla doradców zawodowych, biorą udział w targach pracy i edukacji, spotkaniach roboczych na zaproszenie innych instytucji. Ich dziełem jest kompendium zawierające informacje o instytucjach świadczących w regionie usługę poradnictwa. – Wspólne działanie jest jednym z cenniejszych elementów budowania sieci doradców zawodowych w regionie. Pozwala uczyć się od siebie nawzajem i inspiruje do podejmowania kolejnych przedsięwzięć pokazujących, co można zyskać korzystając z  pomocy doradcy zawodowego – podkreśliła Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy WUP w Gdańsku. Dobrym przykładem takiej praktyki jest cykl spotkań doradców zawodowych z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną „Wybieraj mądrze”. Specjaliści z WUP, doradcy z powiatowych urzędów pracy oraz specjaliści z Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy na przełomie maja i czerwca 2017 r. odwiedzili uczniów w 9 szkołach w powiatach kartuskim, sztumskim, wejherowskim, lęborskim i w Gdyni. Uczniowie rozmawiali z doradcami o wymaganiach pracodawców, potrzebie odkrywania mocnych stron i talentów oraz kompetencjach cenionych przez pracodawców. Wizyty w kolejnych 10 szkołach w regionie doradcy zawodowi rozpoczną już w październiku 2017 r.

 

Poznaj swój talent, zaplanuj przyszłość

Wspieranie nie tylko osób poszukujących pracy, ale również zapobieganie bezrobociu i wyrównanie luki kompetencyjnej absolwentów wchodzących na rynek pracy to cel Centrum Rozwoju Talentów powstałego z inicjatywy PUP w Gdańsku. Jest to pierwszy w Polsce publiczny ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów i stanowi wsparcie dla lokalnego rynku pracy, oferując usługę poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem talentów i rozwijania mocnych stron. W centrum funkcjonują wyspecjalizowane strefy skierowane do konkretnych grup odbiorców: osób bezrobotnych, pracujących i biernych zawodowo oraz dedykowana uczniom przygotowującym się do wyboru zawodu i wejścia na rynek pracy – Młodzieżowa Kraina Talentów.

 

Działania PUP-ów

O przyszłość zawodową młodzieży troszczy się PUP w Starogardzie Gdańskim, organizując dla młodzieży warsztaty przygotowujące do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów mają możliwość dokonać samooceny na podstawie cech charakteru, umiejętności, predyspozycji i wiedzy, przeprowadzenia testu predyspozycji na podstawie zainteresowań, dowiedzieć się, jaki systemu edukacji obowiązuje w Polsce. Start w Karierę to przedsięwzięcie PUP w Tczewie skierowane do przyszłych absolwentów szkół średnich, którzy zastanawiają się nad wyborem dalszego kierunku nauki, podejmują decyzję o podjęciu pierwszej pracy, rozważają, w jakim zawodzie chcieliby pracować lub w jakiej branży rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Różne działania, wspólny cel

Doradcy zawodowi z PUP w Malborku współpracują z młodzieżą ponadgimnazjalną na terenie swojego powiatu w ramach programu Erasmus+, a inspiracji szukają nawet za zachodnią granicą podczas wizyt studyjnych. Jak pokazuje niemieckie doświadczenie, motywacją do działania dla młodzieży jest wsparcie finansowe za udział w zajęciach z doradcą zawodowym adekwatne do zaangażowania: liczy się frekwencja, punkty zbiera się też za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych pod konkretną ofertę na rynku pracy. Chojnicki PUP zaprezentował efekty autorskiego projektu „Absolwent na rynku pracy – otwarte dni Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach”, którego 8. edycję „Przyszłość sukcesem pisana” zaplanowano na lata 2017/2018. Uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych doradcy zawodowi podczas warsztatów i indywidualnych konsultacji pomagąją określić predyspozycje zawodowe, podpowiadają, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej czy dostać się na staż finansowany przez urząd pracy.

Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży to ambicja PUP w Wejherowie. Doradcy zawodowi wspólnie z nauczycielami przedsiębiorczości zorganizowali dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs „Dzień z życia firmy”. Uczestnicy zobaczyli, jak pracuje się w wejherowskich przedsiębiorstwach, a doświadczeniem z  wizyty w wybranej firmie dzielili się z komisją konkursową i rówieśnikami, prezentując nagrany przez siebie film. Doradcy zawodowi z PUP w Gdyni razem ze szkołami, prowadzą zajęcia dla starszych uczniów, zarówno w szkołach, jak i siedzibie urzędu. Rozmawiają z młodzieżą o zmieniających się zawodach na rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców, predyspozycjach. Wymieniają się doświadczeniami, poszerzają kompetencje poprzez poznawanie nowych narzędzi i metod, uczestniczą w wizytach studyjnych, organizują szkolenia i warsztaty, uczestniczą w konferencjach.

 

Szansa dla każdego

Przekonanie do aktywizacji zawodowej osób od wielu lat niepodejmujących zatrudnienia jest wyzwaniem dla doradców zawodowych zarówno z urzędów pracy, jak i prywatnych agencji zatrudnienia. – Obejmując te osoby indywidualną opieką, chcemy ich przekonać, że naszym celem jest wspieranie ich decyzji, a nie zmuszanie do pracy – opowiadała Małgorzata Kłobukowska z  Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska. – Pewnymi działaniami, jak konsultacje psychologiczne, obejmujemy nie tylko uczestników projektu, ale również członków ich rodzin. Prowadzimy te osoby tak, by decyzje, które podejmują, były ich suwerennym wyborem, efektem zmiany, która w nich zaszła. 

Szansę na powrót na rynek pracy osobom o niskich kwalifikacjach zawodowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym stwarza program PUP w Człuchowie „Nauka zawodu – Twoja szansa – Twoja przyszłość”. Doradcy zawodowi pomogli określić uczestnikom ich predyspozycje zawodowe, umożliwili skierowanie na kurs zawodowy i staż zawodowy. „Nowy impuls 50+” to propozycja PUP w Tczewie dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Uczestnicy mogli skorzystać z porad indywidualnych i grupowych, nauczyć się technik motywacji i radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami rynkowymi, poznać aktywne metody i techniki poszukiwania pracy, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Od sierpnia 2016 r. do dziś w projekcie wzięło udział 56 osób, z czego aż 25 proc. podjęło zatrudnienie.

 

Czy imigrant potrzebuje doradcy zawodowego?

Bardzo dynamicznym zjawiskiem obserwowanym na pomorskim rynku pracy jest imigracja. Cudzoziemców chętnych do podjęcia pracy jest coraz więcej, a zadaniem pracowników instytucji wspierających tę grupę jest zmotywowanie ich do aktywnego udziału w rynku pracy, podejmowania studiów czy podnoszenia kwalifikacji. – Cudzoziemcy przyjeżdżający do naszego województwa nie mieli wcześniej do czynienia z planowaniem ścieżki kariery, dlatego wyzwaniem jest wytłumaczenie im idei poradnictwa zawodowego – mówiła Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. I dodała, że barierami w odnalezieniu się na naszym rynku są różnice kulturowe, niski poziom wiedzy o rynku pracy, strach przed pracodawcą. Często też pracują poniżej swoich kwalifikacji. Przekonanie ich, że proces motywacyjny jest im potrzebny i pozwoli wytyczać coraz bardziej ambitne cele, jest jednym z priorytetów doradców zawodowych.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.