Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8a7aa322-a2be-4f96-9634-1d9291ab836a.jpg „Doceniamy wkład protestantów w ukształtowanie pomorskiego dziedzictwa”. Rezolucja radnych z okazji 500-lecia Reformacji

„Doceniamy wkład protestantów w ukształtowanie pomorskiego dziedzictwa”. Rezolucja radnych z okazji 500-lecia Reformacji

Ks. bp prof. Marcin Hintz, zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Radni województwa pomorskiego przygotowali specjalną rezolucję w sprawie upamiętnienia jubileuszu 500-lecia Reformacji. Została ona przyjęta na sesji sejmiku, która odbyła się 30 października 2017 r.

 

Treść rezolucji przedstawił radny Piotr Widz. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez radnych ze wszystkich klubów zasiadających w Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

W duchu tolerancji i wielokulturowości

Gościem październikowej sesji sejmiku był ks. bp prof. Marcin Hintz, zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

– Jestem wdzięczny, że w przededniu Święta Reformacji nasz sejmik podejmuje taką uchwałę, a tym samym wpisuje się w działania podjęte wcześniej na Śląsku, Dolnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach, czyli w tych regionach, gdzie ewangelicy w historii Polski odegrali szczególną rolę – zaznaczył biskup Marcin Hintz. – Wkład ewangelików w rozwój Pomorza jest nie do przecenienia i cieszę się niezmiernie, że 2017 rok był czasem, kiedy to dziedzictwo mogło być ukazane szerokim kręgom społecznym. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na to, że w duchu tolerancji i wielokulturowości będziemy dalej budowali nasz region.

 

REZOLUCJA
Sejmiku Województwa Pomorskiego
w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji
na obszarze obecnego województwa pomorskiego

Sejmik Województwa Pomorskiego świadomy bogactwa kulturowego i ducha otwartości jaki wypływa z historii Pomorza, zdając sobie sprawę jaki wkład w nasze wspólne dziedzictwo wniosła Reformacja, pragnie upamiętnić Jubileusz 500-lecia Reformacji i przypomnieć współczesnym mieszkańcom Pomorza o zasługach ewangelików dla rozwoju naszego regionu.

31 października 1517 r. katolicki zakonnik augustiański Marcin Luter, ogłosił w Wittenberdze 95 tez, mających na celu reformę ówczesnego Kościoła. Wydarzenie to uważane jest za symboliczny początek Reformacji w Europie, której idee bardzo szybko dotarły do regionów nadbałtyckich, a w tym do Gdańska. Za sprawą ruchu reformacyjnego w Rzeczypospolitej i sąsiednich państwach rozpowszechniane były pisma religijne (w tym pierwsze tłumaczenie Biblii na język polski) i zrodziła się literatura w języku polskim – ewangelik Mikołaj Rej uznawany jest za ojca polskiej literatury. W dziejach najnowszych wybitnymi zasługami dla Polski zapisali się tacy ewangelicy mający związek z Pomorzem jak admirał Józef Unrug, pisarz Stefan Żeromski czy gen. Władysław Anders.

Szczególne znaczenie miała Reformacja dla rozwoju naszego regionu, na który składają się tereny historycznych krain: Księstwa Pomorskiego, Prus Królewskich i Prus Książęcych. Zachęceni swobodą wyznaniową napływali do naszego regionu przybysze także z innych krajów, gdzie za sprzyjanie reformacji groziły represje. Swą pracowitością i umiejętnościami, a także dzięki znajomości zdobyczy cywilizacyjnych, przyczynili się do niebywałego rozwoju kulturalnego i rozkwitu gospodarczego Pomorza Gdańskiego. Pamiętamy, że w ścisłym związku z ideami odnowy życia religijnego zapoczątkowanymi przez Lutra powstały na naszym obszarze wspaniałe dzieła sztuki, którymi szczycą się do dziś nasze miasta, a tworzone dla protestanckich świątyń kantaty i muzyka organowa przyciągają swoim pięknem muzykologów naszych czasów. Szczególnie Gdańsk stał się ważnym ośrodkiem ruchu reformacyjnego, promieniując na całą Rzeczypospolitą. W tym duchu ukazywały się nad Motławą setki publikacji również polskojęzycznych, a w 1586 r. bytowski pastor Szymon Krofey wydał tłumaczenie modlitewników uznawane przez badaczy za najstarszy zabytek piśmiennictwa w języku kaszubskim. Tego też okresu sięgają początki gdańskiego Gimnazjum Akademickiego – szkoły, która wykształciła wiele wybitnych postaci jak choćby Jana Heweliusza czy Daniela Gralatha. Gimnazjum mając wielkie zasługi dla krzewienia nauki przez stulecia zasłużyło się także w rozpowszechnianiu znajomości polszczyzny wśród mieszkańców regionu, a wspaniałe zasoby jego biblioteki są współcześnie wielkim skarbem Biblioteki PAN w Gdańsku . Profesorowie gimnazjalni pisali podręczniki do nauki różnych języków, a w pobliskiej kaplicy św. Anny wygłaszali polskojęzyczne kazania. Najwybitniejszym z nich był znany językoznawca, filozof i wydawca działający w I połowie XIX w. pastor Krzysztof Celestyn Mrongowiusz.

Zmiany polityczne i ludnościowe będące rezultatem II wojny światowej wpłynęły na znaczne zmniejszenie liczby protestantów w naszym regionie. Współcześnie skupiają się oni w dwóch wspólnotach parafialnych ewangelicko-augsburskich mających swoje siedziby w Słupsku i Sopocie. Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża głębokie przekonanie, że wspólnoty te będą trwały, a owoce pracy jej członków nadal będą ubogacały dziedzictwo naszego regionu. W roku 500-lecia Reformacji pragniemy szczególnie docenić wkład, jaki wnieśli protestanci w ukształtowanie pomorskiego dziedzictwa. Mamy nadzieję, że obchody tego Jubileuszu będą okazją do szerszego zainteresowania się tym wielkim dorobkiem przez większe grono obecnych mieszkańców Pomorza. W duchu refleksji nad przeszłością i czasem obecnym, w roku 500-lecia Reformacji, pragniemy wyraźnie podkreślić, że chcemy aby nasz region i jego mieszkańcy, niezależnie od pochodzenia etnicznego i wyznawanej religii, stanowili w przyszłości nadal przykład wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.