Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny wystartował!

Dialog Terytorialny wystartował!

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Dyrektor (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, któremu przewodniczy marszałek Mieczysław Struk), Elżbieta Pomierski (sekretarz Zespołu), Anna Łoziak (kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), Jarosław Czochański (kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu), Grażyna Kubicz (kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej) oraz Natalia Bieniek z Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego. Po stronie gminy Potęgowo w dialogu uczestniczyli: Dawid Litwin (wójt), pracownicy Urzędu Gminy: Ewa Bednarska (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), Andrzej Kaczmarczyk (infrastruktura i inwestycje), Elżbieta Konopa (nieruchomości), Danuta Huras (budownictwo i inwestycje), oraz Wojciech Kostuchowski (ZUP Potęgowo).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy i spójne z planem województwa pomorskiego, takie jak: wykorzystanie możliwości w energetyce słonecznej, Park Kulturowy jako markowy produkt turystyczny gminy Potęgowo, strefy ochronne linii energetycznych, zainwestowanie w korytarzach ekologicznych, aktywizacja i integracja społeczeństwa, rozwój terenów inwestycyjnych, ścieżki rowerowe, układ sieci drogowej po wybudowaniu drogi ekspresowej S6.

Dialog Terytorialny, zgodnie z zapisami “Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030”, jest jednym z instrumentów jego realizacji. Podejmowany jest pomiędzy przedstawicielami samorządu województwa i przedstawicielami samorządów gminnych oraz powiatowych, na etapie przystąpienia lub zmiany najważniejszych dokumentów planistycznych i rozwojowych. Pozwala na wypracowanie najlepszych rozwiązań dla obszaru objętego granicami danego dokumentu, godzących w różne koncepcje, a także priorytety rozwojowe.

Więcej informacji w zakładce Dialog Terytorialny, zapraszamy do zapoznania się z materiałami 🙂 

 

*na podstawie materiałów ze strony Urzędu Gminy Potęgowo