Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/1805bf70-5c73-42c7-a65a-0f15171a54b9-scaled.jpg Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

Gminę Suchy Dąb na spotkaniu reprezentowali: Henryka Król – Wójt Gminy, Hanna Brejwo – Zastępca Wójta Gminy, Karol Kardasiński – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Szymon Benedyk – podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, pozyskiwania środków pozabudżetowych i informacji niejawnych, Marcin Raczkiewicz – inspektor ds. gospodarki odpadami, transportu i zamówień publicznych, Zbigniew Łysik – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji, Gabriela Sieniawska – gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna, Barbara Jaszczuk-Skolimowska – główny projektant Studium (Biuro Urbanistyczne DOM), oraz Aleksandra Nowicka – Projektant Studium.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Kutniewska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Olechnowicz – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Karolina Marczewska – Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR  (Sekretarz Zespołu DT).

Z gminą Suchy Dąb wyjątkowo spotkaliśmy się po raz trzeci w ramach Dialogu Terytorialnego. Główną przyczyną dalszych zmian w procedowanym Studium było wybranie nowego zarządu gminy w trakcie sporządzania dokumentu, brak uzgodnienia niektórych organów, a także pewne korekty w jego treści.  Wątpliwości na etapie uzgodnień dotyczyły: wyznaczonych terenów pod zabudowę w strefie szczególnego zagrożenia powodzią, zabudowy w strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, zabudowy w strefie 100 m od brzegów Starej Motławy oraz nieprawidłowego przebiegu tras rowerowych. Zmiany w poprawionej wersji nowego dokumentu dotyczyły także zwiększenia terenów potencjalnej lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynów i składów, a także dopełniania struktur osadniczych nową zabudową mieszkaniową.