Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wdraża programy i wykonuje czynności niezbędne do udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Departament współpracuje przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów regionalnych i sektorowych, związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w których uczestniczy Województwo.
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonuje m.in. zadania wynikające z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004-2006, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 2014-2020, a także wdraża Działanie 9.3 RPO WP 2007-2013, w tym prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę formalną. Uczestniczy w organizacji ich oceny strategicznej, organizuje wybór projektów do dofinansowania, przygotowuje umowy z beneficjentami, monitoruje i kontroluje realizację projektów oraz weryfikuje wnioski o płatność. Pracownicy departamentu prowadzą regionalny sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Kontakt
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dyrektor departamentu
Justyna Durzyńska

Justyna Durzyńska

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Aneta Gajger

Aneta Gajger

Zastępca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. FINANSOWYCH

Anna Kacprzyńska

Anna Kacprzyńska

Zastępca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. KONTROLI