Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Organizacji

Zajmuje się m.in. sprawami osobowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek. Przeprowadza nabory kandydatów, organizuje odbywanie stażu zawodowego, wolontariatu oraz praktyk, a także służbę przygotowawczą. Opracowuje regulamin organizacyjny, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Koordynuje procedury dotyczące procesów pracy do elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz udzielanie informacji publicznej. Realizuje zadania dotyczące oświadczeń majątkowych składanych marszałkowi, a także odpowiada za ich publikację w BIP. Prowadzi również rejestry: zarządzeń marszałka, pełnomocnictw i upoważnień oraz udostępnianych informacji publicznych. Współpracuje z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych i prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników.
Przyjmuje, rejestruje i rozdziela przesyłki wpływające do urzędu oraz wysyła przesyłki wychodzące z urzędu, zapewnia obsługę skrzynki odbiorczej ePUAP. Ponadto, zapewnia obsługę sekretarsko-biurową: marszałka, wicemarszałków i członków zarządu, sekretarza województwa – dyrektora generalnego urzędu, w tym obsługę poczty elektronicznej. Prowadzi obsługę techniczno-organizacyjną posiedzeń zarządu. Przekazuje Kancelarii Sejmiku projekty uchwał wnoszone przez zarząd na sesje sejmiku.

Kontakt
Departament Organizacji
Dyrektor Departamentu
Anna Drewnowska

Anna Drewnowska

Dyrektor departamentu

Zastępca Dyrektora
Wioletta Todorowska-Szlichtyng

Wioletta Todorowska-Szlichtyng

Zastępca dyrektora departamentu ds. kadr