Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Finansów

Departament Finansów przygotowuje projekty uchwał w sprawie określenia założeń budżetowych, organizacji prac nad projektem budżetu województwa na kolejny rok budżetowy oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa. Do jego zadań należy także m.in. planowanie i nadzorowanie budżetu województwa pomorskiego, opracowanie harmonogramu budżetu, przygotowanie planu finansowego urzędu oraz nadzór nad jego wykonaniem.
Ponadto, pracownicy Departamentu Finansów sporządzają sprawozdania oraz analizy i kalkulacje finansowe pod kątem efektywnego zarządzania finansami województwa, a także okresowe informacje o realizacji budżetu województwa na podstawie sprawozdawczości budżetowej oraz analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu, złożonych przez komórki organizacyjne w zakresie przypisanych im zadań.
Departament rozlicza Jednolity Plik Kontrolny z urzędem skarbowym oraz wykonuje zadania beneficjenta oraz instytucji zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kontakt
Departament Finansów
Dyrektor departamentu
Beata Skrobotowicz

Beata Skrobotowicz

Dyrektor departamentu – zastępca skarbnika

Zastępcy dyrektora
Danuta Lipińska

Danuta Lipińska

Zastępca dyrektora departamentu ds. księgowości funduszy pomocowych

Ewelina Fiebig

Ewelina Fiebig

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Księgowości Budżetowej