Kultura
Statuetka Wiatr od morza autorstwa prof. Jacka Zdybla

Pomorskie Nagrody Literackie rozdane. Sprawdź, kto w tym roku został ich laureatem

Statuetka „Wiatr od morza” autorstwa prof. Jacka Zdybla. Mat. prasowy WIMBP w Gdańsku
23.10.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
23.10.2020

W związku z obecną sytuacją epidemiczną tegoroczna gala Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” została odwołana. Werdykt jury został więc ogłoszony 23 października 2020 r. za pośrednictwem internetu.

W przygotowanym materiale filmowym marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku Jarosław Zalesiński przedstawili laureatów w trzech kategoriach: Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku oraz Całokształt pracy literackiej.

– Niecodzienne okoliczności, ale także niecodzienne warunki zmuszają nas to tego, żebyśmy dzisiaj właśnie w taki sposób uhonorowali naszych najlepszych literatów. Tych wszystkich, którzy w 2019 r. napisali najlepsze teksty, wydali najlepsze książki, a także tworzyli poezję – zaznaczył na wstępie marszałek Struk.

Przypomnijmy, że Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” powstała w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek. Powodem jej powołania była troska o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, a także o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury.

 

Literacka Książka Roku

W kategorii Literacka Książka Roku oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej, a więc poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia i rozprawa krytyczno-literacka, a także scenariusz oraz utwór dramatyczny.

Tegoroczną laureatką w tej kategorii została Izabela Morska, autorka powieści „Znikanie”.

Izabela Morska jest pisarką, eseistką, krytyczką kultury, członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Literaturą Anglojęzyczną na Uniwersytecie Gdańskim.

Debiutowała w 1990 r. opowiadaniem „Zdobycz”. Prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na studiach podyplomowych Gender Studies na uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim, współpracowała jako felietonistka z magazynami ilustrowanymi „Marie Claire”, „Pani” i „Wysokie Obcasy”. Opublikowała powieść „Absolutna amnezja”, opowiadania „Magiczne oko”, tom poetycki „Madame Intuita”, opowieść fantastyczną „Alma”, dramat „Księga Em”, a także podręcznik-esej „Twórcze pisanie dla młodych panien”.

Za swoją ostatnią książkę „Znikanie”, wydaną pod nowym nazwiskiem, Izabela Morska otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike.

Książka Znikanie

Mat. prasowy WiMBP w Gdańsku

 

Pomorska Książka Roku

W kategorii Pomorska Książka Roku jury ocenia publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa, czyli: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy czy rozprawy naukowe.

Tegorocznymi laureatami w tej kategorii zostali prof. Józef Borzyszkowski oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński, autorzy monografii „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza” (tomy III-V).

Józef Borzyszkowski jest jednym z najbardziej zasłużonych działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W przeszłości pełnił funkcję wicewojewody gdańskiego i senatora, a także wiceprzewodniczącego Rządowego Zespołu ds. Opracowania Nowej Koncepcji Ustroju Terytorialnego Państwa. Z jego inicjatywy powstał Instytut Kaszubski.

Zawsze aktywnie uczestniczy w życiu naukowym regionu jako członek wielu instytucji i towarzystw. Wchodzi w skład redakcji i kolegiów redakcyjnych czasopism oraz rad naukowych. Opublikował kilkaset artykułów, jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek, głównie dotyczących historii Pomorza i Kaszub.

Cezary Obracht-Prondzyński to wybitny historyk, socjolog i antropolog związany z Uniwersytetem Gdańskim. Pełni funkcje kierownika Zakładu Antropologii Społecznej oraz kierownika Pomorskiej Pracowni Badań nad Kulturą. W pracy naukowej zajmuje się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowymi problemami współczesności, kulturą Kaszub i Pomorza, polityką regionalną.

Jest autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych oraz autorem, współautorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu publikacji książkowych, członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, kilku towarzystw naukowych, rad programowych i naukowych wielu instytucji kultury, a także współzałożycielem Instytutu Kaszubskiego. Kieruje wieloma projektami badawczymi jako ekspert i doradca władz lokalnych w zakresie polityki regionalnej.

Monografia Historia Kaszubów tomy III-V

Mat. prasowy WiMBP w Gdańsku

 

Całokształt prac literackiej

W kategorii Całokształt pracy literackiej laureat nagradzany jest za dorobek pracy twórczej, pod kątem wartości intelektualnej, artystycznej, oddziaływania krajowego i znaczenie dla regionu. Pod uwagę brane są także dokonania autora w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Tegorocznym laureatem w tej kategorii został prof. Zenon Ciesielski – historyk literatury i kultury skandynawskiej, emerytowany pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Umea w Szwecji.

Profesor Ciesielski początkowo zajmował się w swojej pracy naukowej teatrem polskim. Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł „Teatr Polski w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939”. Regularnie publikował recenzje teatralne, głównie w bydgoskim dwutygodniku „Pomorze”, w którym zrecenzował większość ówczesnych spektakli Teatru Wybrzeże.

W drugiej połowie lat 60. jego zainteresowania badawcze zaczęły przesuwać się w stronę historii literatury i kultury skandynawskiej oraz problemów relacji kulturalnych i literackich polsko-skandynawskich. Stał się głównym twórcą gdańskiej skandynawistyki. W 1970 r. organizował Zakład Języków i Kultury Krajów Skandynawskich na Uniwersytecie Gdańskim (obecnie Instytut Skandynawistyki i Fennistyki). W 1975 r. doprowadził do utworzenia na uniwersytecie magisterskich studiów skandynawistycznych. Wykładał tam teorie literatury, literaturę i kulturę skandynawską.

Pełnił funkcje kierownika Zakładu, a później Katedry do 1990 r. Powołał także i prowadził jako redaktor naczelny zeszyty naukowe „Studia Scandinavica”. Odbywał staże naukowe na uniwersytetach w Lund, Uppsali i Sztokholmie. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze oraz International Association for Scandinavian Studies.

Opublikował ponad 350 rozpraw, artykułów, recenzji i not w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego dzieła to m.in. „Zbliżenia skandynawsko-polskie”, „Skandynawia w oczach Polaków”, „Słownik pisarzy skandynawskich” oraz „Dzieje kultury skandynawskiej”.

Okładki książek Dzieje kultury skandynawskiej

Mat. prasowy NCK w Gdańsku

 

Kaszubska Nagroda Literacka

Po przedstawieniu laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej, poznaliśmy także zdobywcę Kaszubskiej Nagrody Literackiej, przyznawanej za szczególne dokonania literackie w języku kaszubskim, w tym także za tłumaczenie na język kaszubski, zrealizowane w roku poprzedzającym jej wręczenie lub za całokształt pracy literackiej w tym języku.

Tegorocznym laureatem tej nagrody został ojciec prof. Adam Sikora – zakonnik, teolog, autor tłumaczeń Biblii z języków oryginalnych na język polski i kaszubski.

Pochodzący z Wejherowa franciszkanin jest wybitnym biblistą, absolwentem m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, pracownikiem naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ojciec Profesor większość pracy naukowej poświęcił przekładom Biblii, w tym na język kaszubski. Przetłumaczył z oryginalnej greki na język Kaszubów m.in. wszystkie Ewangelie i Psalmy. Od 2004 r. jest również inicjatorem kaszubskich widowisk Verba Sacra, podczas których w wejherowskiej kolegiacie prezentowane są teksty biblijne po kaszubsku. W ubiegłym roku zaprezentował wyniki swojej ostatniej, blisko 5-letniej pracy. Po raz pierwszy w historii przetłumaczył wszystkie księgi Tory z języka oryginału, czyli hebrajskiego, na język kaszubski.

Okładki książek Biblia Kaszubska

Fot. kaszubi.pl

 

Konkurs Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” zorganizowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, natomiast nagrody w wysokości 15 tys. zł dla każdego z laureatów ufundował samorząd województwa pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.