Urząd
Znamy liderów pomocy społecznej na Pomorzu. Gala wręczenia Srebrnych Drzewek w Muzycznym [ZDJĘCIA]

Znamy liderów pomocy społecznej na Pomorzu. Gala wręczenia Srebrnych Drzewek w Muzycznym [ZDJĘCIA]

For. Karol Stańczak
06.11.2021
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
AUTOR
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
06.11.2021

Wybitne i nowatorskie rozwiązania w obszarze pomocy i integracji społecznej w naszym województwie zostały docenione przez marszałka. Podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 6 listopada 2021 r. Srebrne Drzewka wręczono osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz osób potrzebujących.

Wyróżnienie przyznawane jest od 15 lat, tradycyjnie w listopadzie, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Tegorocznej uroczystości towarzyszył spektakl „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa w reżyserii Janusza Józefowicza.

Srebrne Drzewka

Samorząd województwa pomorskiego przyznaje Srebrne Drzewka pracownikom socjalnym, wolontariuszom i wszystkim osobom dobrej woli, pracującym w tej niezwykle ważnej i wrażliwej społecznie dziedzinie od 2007 r. Nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie listu gratulacyjnego oraz pamiątkowej przypinki zaprojektowanej przez pomorskiego artystę prof. Jana Szczypkę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2019 r. nagrodą zostają uhonorowani nie tylko pomorscy pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale wszystkie osoby, które skutecznie działają na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązywania problemu bezdomności, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, rozwoju wolontariatu czy upowszechniania idei ekonomii społecznej.

– Państwa praca i zaangażowanie, zwłaszcza w tym i w ubiegłym roku zasługują na specjalne podziękowania mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Wszyscy mierzyliśmy się z trudami pandemii. Jednak praca pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej wymagała nadzwyczaj wielu poświeceń. Chodzi m.in. o personel placówek szczególnie narażonych na skutki pandemii takich, jak domy pomocy społecznej czy hospicja, ale też wielu organizacji pozarządowych dodał marszałek.

Poza laureatami konkursu, chcielibyśmy chociaż w sposób symboliczny podziękować jak największej grupie pracowników pomocy i integracji społecznej. Dlatego zaprosiliśmy Państwa na spektakl pt. „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii Janusza Józefowicza.

Laureaci tegorocznego konkursu

W tej edycji konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęły 24 wnioski. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród pięciu osobom:

Grzegorz Mikiciuk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, którego doceniono za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie, inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;

Danuta Cyrson – prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Bytowie, która otrzymała Srebrne Drzewko za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;

Marta Budzińska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wyróżniona za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;

Andrzej Czekaj – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie odznaczony za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za działania na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej;

Donat Kuczewski – przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „Plus” w Wandzinie doceniony za realizację wyróżniających się działań w obszarze profilaktyki uzależnień i na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.

Kto i za co może zostać wyróżniony?

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy społecznej. Nagroda jest przyznawana w szczególności za:

  • wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie,
  • tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej,
  • inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne,
  • aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
  • wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej,
  • wspieranie i promowanie wolontariatu,
  • upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej,
  • całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Spektakl

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć „Mistrza i Małgorzatę”.

– Poza laureatami konkursu chcielibyśmy chociaż w sposób symboliczny podziękować jak największej grupie pracowników pomocy i integracji społecznej. Dlatego zaprosiliśmy Państwa do Teatru Muzycznego na spektakl „Mistrz i Małgorzata” – powiedział marszałek.

Spektakl to specjalne podziękowanie wszystkim pracownikom szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej za trud niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w trudnym okresie pandemii COVID-19, w szczególności osobom pracującym w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, domach Senior+ czy w organizacjach pozarządowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.