Pierwsze kroki

Jak zacząć

$image_alt

Najważniejszy jest oczywiście pomysł. Najlepiej robić to, w czym ma się doświadczenie, czyli zgodnie z wykształceniem lub zdobytymi wcześniej umiejętnościami. Jeśli decyzja o tym CO i JAK będziemy realizować jako przedsiębiorca, należy zdecydować się na FORMĘ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Decyzja ta jest o tyle ważna, iż ma później wpływ na sposób i złożoność opodatkowania. Zatem należy odpowiedzieć na pytanie, czy firmę prowadzić będziemy:
Działalność gospodarczą, zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku (DzU z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), definiuje się jako zarobkową działalność zawodową wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany, obejmującą wytwarzanie, handel, branżę budowlaną usługową, a także poszukiwanie i wydobywanie kopalin. Osobę podejmującą oraz wykonującą działalność zarobkową nazywa się przedsiębiorcą.
Należy dokładnie przemyśleć kluczowe kwestie, jak: rodzaj działalności, liczba wspólników oraz specyfika współpracy, zakres odpowiedzialności finansowej. Wybór rodzaju działalności ściśle wiąże się z rodzajem opodatkowania. Zakres odpowiedzialności finansowej determinuje ryzyko finansowe podejmowane przez przedsiębiorcę, wynikające z regulacji takich kwestii, jak ograniczona odpowiedzialność czy też podejmowanie ryzyka całym swoim majątkiem.
 
Nazwa firmy
Wybór nazwy firmy jest kluczowym kryterium podczas załatwiania formalności oraz prowadzenia przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 434 Kodeksu cywilnego, nazwą firmy osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Zgodnie z powyższym, w nazwie firmy należy zamieścić własne imię oraz nazwisko. Nazwę może stanowić samo imię i nazwisko, np.: „Anna Nowak". W nazwie firmy warto zawrzeć informację o profilu działalności lub nazwę unikalną, by nazwa sugerowała charakter działalności, np. „Jadłodajnia – Anna Nowak".
Wybierając nazwę firmy należy pamiętać, aby nie zawierała słów naruszających ustawę o języku polskim. Jeśli wybieramy słowa obcojęzyczne, warto poznać ich znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zamierzamy zaistnieć na rynku międzynarodowym, czy nie ma negatywnego zabarwienia. Warto sprawdzić, czy firma o wymyślonej nazwie istnieje już na rynku, czy nie kojarzy się z inną branżą, produktem czy usługami.
Nazwa firmy może precyzyjnie określać profil działalności, np. „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jadłodajnia Anna Nowak" Pełną nazwą firmy należy posługiwać się wszędzie tam, gdzie dopełniamy formalności, zawieramy umowy, wystosowujemy dokumenty prawne, porozumienia, jednym słowem, kiedy formalnie występujemy jako podmiot gospodarczy.
 
Zakres działalności
Przedmiot działalności determinuje pozostałe czynniki związane z procesem tworzenia przedsiębiorstwa. Na tym etapie korzystne jest planowanie długookresowe zamierzonych aktywności. Należy zastanowić się, co może być przedmiotem działalności firmy w najbliższym czasie lub możliwym do przewidzenia okresie.
Jeśli podczas rejestracji firmy nie ujmie się potencjalnych, możliwych obszarów działania przedsiębiorstwa, prowadzenie działalności w tym zakresie nie będzie możliwe. Wówczas należy zgłosić owe zmiany w punkcie Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w Urzędzie Statystycznym. Zgłoszenia zmian są obciążone opłatą.
 
Wyboru profilu działalności oraz klasyfikacji należy dokonać w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Katalog PKD dostępny jest w serwisie: www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. Klasyfikując działalność należy pamiętać o wyborze głównej aktywności, którą należy podać w dokumentacji, zgłaszając się do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w Urzędzie Statystycznym.
Wybierając profil działalności warto zwrócić uwagę, iż niektóre spośród działalności obciążone są dodatkowymi opłatami podatkowymi, na przykład zarządzanie oraz administracja nieruchomościami.
Przedsiębiorca przed przystąpieniem do zarejestrowania jednoosobowej firmy powinien przygotować:
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • dane dotyczące adresu zamieszkania (jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy)
 • dane dotyczące biura rachunkowego (jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura)
 • rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności(właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), więcej informacji na stronie GUS
 • nazwę przyszłej firmy
 • numer konta bankowego

Następnie należy przygotować wniosek o wpis do CEIDG:

drogą elektroniczną

 • zarejestrować się na platformie ePUAP w celu uzyskania tzw. profilu zaufanego, pozwalającego na elektroniczny kontakt z urzędami więcej informacji
 • założyć konto na CEIDG 
 • za pomocą kreatora dostępnego na stronie CEIDG wypełnić wniosek CEIDG-1 

do złożenia w gminie:

 • jeśli wniosek będzie złożony bez narzędzi elektronicznej autoryzacji:
 • za pomocą kreatora dostępnego na stronie CEIDG wypełnić wniosek CEIDG-1 

lub

 • na druku papierowym dostępnym w każdym urzędzie gminy w punkcie obsługi przedsiębiorców.

Złożenie wniosku w systemie CEIDG albo urzędzie gminy

 • wniosek wypełniony w systemie CEIDG należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Dniem złożenia wniosku jest dzień jego podpisania elektroniczną formą autoryzacji;
 • w przypadku nieposiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego i wypełnienia wniosku przy użyciu kreatora CEIDG, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku należy udać się do urzędu gminy w celu złożenia podpisu na wniosku. Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wniosek papierowy został podpisany w obecności pracownika urzędu gminy;
 • podpisany wniosek stanowi podstawę wpisu lub zgłoszonych zmian do CEIDG;
 • wpis widoczny jest najpóźniej następnego dnia roboczego w bazie CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie:

1. wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
2.  zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,
3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
4. zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 

Poza podaniem niezbędnych danych osobowych (PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców etc.), koniecznie trzeba określić m.in.:

1. datę rozpoczęcia wykonywania działalności (od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza,
2. sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, inne ewidencje),
3. oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa),
4. adres firmy i miejsca wykonywania działalności,
5. przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
6. nazwę firmy.

Jeżeli:

 • zgłaszający nie posiada numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane przez GUS;
 • wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny – gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku;
 • wniosek złożony urzędzie gminy jest niepoprawny – organ gminy wezwie do skorygowania go lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych.

Więcej informacji:

Źródło: Asystent gdańskiego przedsiębiorcy
Opr. BMG 
 
view szablon artykułu

Aktualności