Województwo pomorskie należy do nielicznych w kraju posiadających bogate zasoby wodne, zaspokajające potrzeby komunalne i gospodarcze. Bogactwo to obejmuje zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne – w tym geotermalne i mineralne. Wielkość zbiorników wodnych, jeziorność, długość, liczba i zróżnicowanie cieków oraz wielkość przepływów i związane z tym zagrożenie powodziowe, a także spadki rzek i cechy morfologiczne koryt, tworzą duże bogactwo hydrologiczno-krajobrazowe. Wielość składników hydrograficznych i ich różne rozmieszczenie względem siebie, jak i w poszczególnych częściach województwa, nadają specyficzne rysy fizjonomiczne i cechy funkcjonalne poszczególnym jego regionom.

 

Cechą, która wyróżnia województwo pomorskie i od której biorą swą nazwę pojezierza, są jeziora. Liczba ich, wielkość czy różnorodność typów należą do podstawowych warunków decydujących o jego potencjale wodnym. Jeziora tworzą skupiska o największej jeziorności w Polsce. Ich łączna liczba przekracza 18 tysięcy, jednak rozmieszczenie jest nierównomierne. Różnią się również pod względem wielkości. Liczebnie dominują jeziora niewielkie lub wręcz oczka (o powierzchni < 1 ha). Tylko na Pojezierzu Kaszubskim takich oczek jest około 8,5 tysiąca. Jednak pod względem powierzchni, jaką zajmują, dominują jeziora duże i średnie.

 

Wody podziemne w województwie pomorskim stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę zarówno do celów komunalnych, jak i przemysłowych. Zasoby wód podziemnych występują w trzech podstawowych piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, trzeciorzędowym i kredowym. Ogólne zasoby eksploatacyjne wód podziemnych szacowane są na 1 413,6 hm3 i stanowią 8,6% ogółu zasobów Polski, lokując województwo pomorskie na czwartym miejscu w kraju– po mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim – pod względem zasobności.

 

Ze względu na ochronę największych zasobów wód podziemnych, z uwagi na ich cechy, wydajność ujęć, przewodność utworów i czystość wyznaczone zostały Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) gromadzące strategiczne zasoby kraju. W granicach województwa i na jego obrzeżach wyznaczonych zostało 17 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Są to wyjątkowo zasobne struktury wodonośne o znacznym rozprzestrzenieniu i dobrej jakości wody, niewymagające skomplikowanego uzdatniania, zapewniające szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wielkości ponad 1,5 mln m3 / dobę. Przeważają zbiorniki czwartorzędowe, w tym otwarte do powierzchni – doliny i pradoliny oraz zamknięte – międzymorenowe i kopalne. Spośród 8 największych zbiorników czwartorzędowych o zasobach przekraczających 100 tys. m3/dobę, wydzielonych w Polsce Północnej, trzy oraz fragment czwartego zlokalizowane są w woj. pomorskim. Do grupy tej należą: GZWP Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy (110), GZWP Bytów (117), GZWP Pradoliny Łeby (107) oraz część GZWP Iława (210).

 

Zasoby geotermalne to występujące w sposób naturalny podziemne zasoby ciepła, z których pobieranie energii lub substancji współwystępujących (jak woda i minerały) jest technicznie wykonalne i może być użyteczne gospodarczo lub społecznie w dającej się przewidzieć przyszłości. W zasobach tych zawarte są tzw. zasoby eksploatacyjne,obejmujące wody o minimalnej temperaturze 50oC, osiągalne do głębokości 2500-3000 m. Zasięg województwa pomorskiego praktycznie pokrywa się z dolnopaleozoicznym subbasenem przybałtyckim, zawierającym wody geotermalne o temperaturze od 30 do 120oC, występujące  na obszarze około 15 tys. km2 w głębokościach od 1 do 4 km. Objętość tych wód szacuje się na około 37,5 km3, a potencjalne zasoby energii cieplnej możliwej do pozyskania po ich wydobyciu, ocenia się na około 241 mln ton paliwa umownego. Z prostej proporcji wynika, że zasoby energii geotermalnej w obrębie województwa odpowiadają 294 mln ton paliwa umownego. Pod względem energetycznym najkorzystniej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, które jednak w województwie pomorskim występują bardzo głęboko, nawet poniżej 3000 m. Największe potencjalne możliwości eksploatacji cechują obszar pomiędzy miejscowościami Ustka - Słupsk – Łeba. Jest to obszar najbardziej perspektywiczny dla przeprowadzenia prac rozpoznawczych, które mogą umożliwić ewentualne wykorzystanie energii geotermalnej. Wody geotermalne o temperaturze 110-1300o C występują na głębokości od 3200 do 3800 m, a wydajność pojedynczego otworu może osiągać kilkadziesiąt m3/h. Płycej, w basenach górnokredowym i dolnojurajskim, na głębokościach około 1000 -1500 m stwierdzono wody geotermalne w rejonie Chojnice – Człuchów. Ich temperatura osiąga 25 – 500oC, a wydajność jest raczej słaba, wobec czego nie stanowią obiecującego źródła pozyskiwania energii.

 

Na terenie województwa występują też skromne zasoby wód mineralnych. Mimo, że w granicach województwa odkryto kilka miejsc z wodami o specyficznych cechach fizyko-chemicznych, za złoża wód stanowiących istotne zasoby użytkowe uznaje się wody chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe i borowe w Ustce oraz bromkowo-jodkowe, bromkowe oraz termalne w utworach triasu w Sopocie.