Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

$image_alt

Popularna spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (chyba że ustawa stanowi inaczej).

Zalety

  • Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki
  • Możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika

Wady

  • Wysoki minimalny kapitał zakładowy
  • Kosztowna procedura rejestracyjna

Przepisy – Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94 poz. 1037 z 2000 r.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Wysokość kapitału
Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50 tys. złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Nazwa – firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Rejestracja

  • Krajowy Rejestr Sądowy
  • Wraz z zarejestrowaniem spółka nabywa ona osobowość prawną.

Odpowiedzialność
Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, choć w określonych przepisami sytuacjach obejmowani są odpowiedzialnością, Wspólnicy odpowiadają osobiście, całym majątkiem za zobowiązania podatkowe w takiej części, w jakiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku. Za zobowiązania spółki odpowiadać może również Zarząd. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego, wierzyciel nie poniósł szkody.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Księgowość

Opr. BMG

view szablon artykułu