Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

$image_alt

Podstawowym celem działalności Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest dzielenie ryzyka kredytowego z instytucją finansującą, umożliwienie wdrażania przez sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przedsięwzięć finansowanych kredytem oraz wypłata poręczenia, jeżeli kredytobiorca nie ureguluje swoich zobowiązań. Realizując tę misję fundusz stymuluje strumień środków kredytowych, jaki trafia do tego sektora. Istota działalności sprowadza się zatem do udostępniania przedsiębiorcy zabezpieczeń (poręczeń), dzięki którym będzie w stanie spełnić wymogi związane z pozyskaniem kredytu lub pożyczki, a w rezultacie efektywnie zaciągnąć taki kredyt lub pożyczkę.
Fundusz działa nieprzerwanie od 2002 roku. Powstał z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza SA oraz miasta Gdyni. Udziałowcy spółki to 16 podmiotów – gminy z województwa pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
Beneficjentami PRFPK są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z poręczeń jest jednak uzależniony od specyfiki oferowanych programów poręczeń kredytowych realizowanych przez fundusz. Z uwagi na fakt, że dominującą rolę w finansowaniu odgrywają władze publiczne odpowiedzialne za realizację polityki gospodarczej, oferta PRFPK Sp. z o.o. skierowana jest do przedsiębiorców działających na terenie województwa pomorskiego. Fundusz współpracuje z 37 instytucjami finansowymi, tj. bankami, funduszami pożyczkowymi, firmami leasingowymi.
 
Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych instrumentów finansowych stosowanych w realizacji zamierzeń gospodarczych ukierunkowanych na rozwój sektora MŚP. Ważne jest, że wypłata takiego zobowiązania następuje szybko i sprawnie. Dzięki temu utrzymana zostaje wiarygodność nie tylko funduszu, ale i całej logiki funkcjonowania instytucji poręczycielskich.
 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych od 3 września 2010 r. realizuje projekty w ramach umowy operacyjnej – reporęczenie, dotyczące wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa pomorskiego. Podstawowym celem, jaki ma zostać osiągnięty dzięki realizacji operacji, jest pozyskanie reporęczeń w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro- i małych przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez instytucje finansowe kredytów, pożyczek i leasingów, które będą udostępniane przez menedżera funduszu powierniczego w przypadku wpisania poręczenia w skład reporęczonego portfela. Uzyskane w ten sposób reporęczenia wpływają bezpośrednio na zmniejszenie ryzyka związanego z udzielaniem poręczeń przez fundusz.
 
Poręczenia:
udzielane na zasadach rynkowych
  • poręczenia obejmują kredyty, pożyczki i leasing na działalność gospodarczą,
  • maksymalnie do 80 procent kwoty kredytu bez odsetek,
  • maksymalna wysokość jednostkowego poręczenia to  600 tys. zł w przypadku kredytu (pożyczki) obrotowego oraz 700 tys. zł dla kredytów inwestycyjnych,
  • okres poręczenia – do 8 lat,
  • podstawowe zabezpieczenie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
udzielane według formuły de minimis (w ramach inicjatywy JEREMIE)
  • poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową tzn. kredytem, pożyczką lub leasingiem, udzieloną na cele związane wyłącznie z działalnością gospodarczą przez instytucję finansową, z którą fundusz zawarł umowę o współpracy,
  • maksymalnie do 80 proc. kwoty kredytu bez odsetek i innych kosztów,
  • maksymalna wysokość poręczenia jednostkowego to milion złotych i jednocześnie nie więcej niż 5 proc. wielkości przyznanego limitu reporęczenia,
  • okres poręczenia – nie dłuższy niż 66 miesięcy,
  • podstawowe zabezpieczenie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
ul. Szara 32/33
80-116 Gdańsk
 
 


 
view szablon artykułu