Aktualności

Pomorska Rada Przedsiębiorczości

$image_alt

Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) została powołana w 2006 roku i jest kontynuacją działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Członkowie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości wydają opinie w sprawach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie.
Przewodniczącym Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości jest marszałek województwa pomorskiego, a funkcję sekretarza rady pełni dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 
W 2013 roku przedstawiciele PRP zostali włączeni w prace Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności. Dokument ten stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w zakresie realizacji Celu Strategicznego 1 Nowoczensa Gospodarka i jest podstawą do zaprogramowania interwencji, na którą samorząd województwa pomorskiego posiada bezpośredni lub pośredni wpływ (np. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).
 
Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. W jej skład wchodzi 37 organizacji członkowskich, wybranych spośród: 
  • regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • instytucji wspierających przedsiębiorczość, działających na terenie województwa pomorskiego; 
  • agencji rozwoju regionalnego, regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • związków pracodawców stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców;
  • organizacji proinnowacyjnych;
  • środowisk naukowych;
  • inicjatyw klastrowych;
  • innych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.
 
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez marszałka województwa pomorskiego.
 
Sekretariat Rady prowadzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 
Kontakt:

Biuro Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
Karolina Lipińska
Piotr Żmijewski
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
e-mail: prp@pomorskie.eu  
tel. 58 32 68 305; 308
faks 58 32 68 303

 

view szablon artykułu