Pojezierze Kaszubskie jest regionem najbardziej zróżnicowanym przyrodniczo w granicach województwa pomorskiego.
 
Powierzchniowo przeważają na Pojezierzu Kaszubskim faliste i pagórkowate wysoczyzny morenowe. Kulminację osiągają one na Wzniesieniach Szymbarskich z najwyższym szczytem – Wieżycą (329 m n.p.m.). Silne zróżnicowanie ukształtowania terenu wprowadzają głęboko wcięte rynny subglacjalne, w wielu miejscach wypełnione wodami jezior. Szczególne ich zagęszczenie ma miejsce w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, w rejonie zespołu Jezior Raduńsko-Ostrzyckich. Wśród zbiorowisk leśnych na obszarach morenowych przeważają lasy bukowo-dębowe, a na obszarach sandrowych – lasy sosnowe.
 
Obszarem o szczególnych warunkach przyrodniczych jest strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego, występująca na północnych i północno-wschodnich obrzeżach regionu. Jest to obszar silnie rozcięty licznymi dolinami erozyjnymi, które utworzyły rozległe zgrupowania odosobnionych pagórków o wysokościach względnych sięgających nawet 100 m i nachyleniach stoków przekraczających 40 stopni. Szczególną rolę przyrodniczą w strefie krawędziowej pełnią lasy, głównie bukowe.
 
Specyfika środowiska przyrodniczego Pojezierza Kaszubskiego, a zwłaszcza duże urozmaicenie ukształtowania terenu i charakter jego użytkowania (duże rozdrobnienie, w tym także lasów), powodują, że występuje tu zarówno duża wewnętrzna ekspozycyjność krajobrazowa, jak i nagromadzenie wielu lokalnych wnętrz krajobrazowych.
 
Unikatową strukturą przyrodniczo-krajobrazową w skali krajowej i europejskiej jest strefa krawędziowa pojezierza. Wybitną wartość faunistyczną mają Jeziora Raduńskie, a wartość botaniczną – Lasy Mirachowskie. Przyroda chroniona jest tu przede wszystkim w kilkunastu rezerwatach przyrody, a ochronie przyrody i krajobrazu służą parki krajobrazowe:  Kaszubski i Trójmiejski oraz kilka obszarów chronionego krajobrazu: Dolina Łeby, Gowidliński, Kartuski, Otomiński, Doliny Raduni, Przywidzki, Polaszkowski, Doliny Wierzycy (częściowo), a także, w częściach obejmujących strefę krawędziową, Pradolina Łeby-Redy oraz fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka.