Indywidualna działalność gospodarcza

$image_alt

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, warto poznać plusy i minusy poszczególnych typów spółek.

Jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

Zalety:
 • Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności
 • Krótki czas i stosunkowa łatwość w założeniu i likwidacji firmy
 • Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności
Wady:
 • Za zobowiązania odpowiada się całym swoim majątkiem
 • Działalność raczej w mniejszym rozmiarze
 • Konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody
Przepisy
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807)
Wysokość kapitału – nie ma wymagań
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność:
 • wytwórcza
 • budowlana
 • handlowa
 • usługowa
 • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż
 • działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły
Przedsiębiorca
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
Mikroprzedsiębiorca
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Mały przedsiębiorca
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Średni przedsiębiorca
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Ograniczenia
Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji bądź wpisu w rejestrze działalności regulowanej.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustanawia wymóg uzyskania koncesji w następujących dziedzinach:
 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
 • ochrony osób i mienia
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
 • przewozów lotniczych.
Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej.Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w niektórych przepisach wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Więcej szczegółów należy szukać w art. 75 i nast. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Obowiązki przedsiębiorcy
Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających:
 • firmę przedsiębiorcy i jego adres,
 • nazwę towaru,
 • inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
 • firmy przedsiębiorcy
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
 • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Księgowość

Opr. BMG
 


 

view szablon artykułu