Logotypy projektu

Projekt: 
„Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym"

Ikona Cel projektu

O projekcie

Od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy...

Ikona Zakres projektu

Działania

Planowanym rezultatem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych...

Ikona Rezultaty projektu

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWP...

Aktualności

Sieć współpracy województw śląskiego, pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego oraz stowarzyszenia AWO Bezirksverband Potsdam e.V.

Uczestnicy spotkania w Wiśle
Fot. mat. prasowe UMWŚ

Województwo pomorskie z województwem śląskim występującym w roli lidera oraz województwami kujawsko-pomorskim, małopolskim, lubelskim i Organizacją AWO Bezirksverband Potsdam e.V, utworzyło Sieć Współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Stawki jednostkowe

Stosowane są w celu ułatwienia beneficjentom przygotowania budżetu, rozliczania kosztów oraz umożliwienia efektywniejszej realizacji planowanych do osiągnięcia rezultatów, założonych w ramach projektu. Wypracowanie uproszczonych metod w zakresie stawek jednostkowych jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs na dotację, którego celem było nawiązanie współpracy w zakresie koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zarządzającymi RPO, instytucjami pośredniczącymi RPO, właściwymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS oraz partnerami, które funkcjonują w otoczeniu obszarów interwencji funduszu. Celem działalności sieci współpracy jest wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego i/lub upraszczającego wdrażanie EFS.

 

Katalogi usług opiekuńczych

Podczas spotkań opracowano katalogi usług opiekuńczych będących podstawą do wyceny stawek jednostkowych dla usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora. Lider inicjatywy, tj. województwo śląskie, przetestuje wypracowane rozwiązanie w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19, ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość dodana inicjatywy

Jest nią zwiększenie wiedzy i kompetencji u przedstawicieli sieci współpracy w zakresie standaryzacji katalogu usług opiekuńczych w świadczonych usługach społecznych współfinansowanych z EFS oraz utworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy instytucjami zarządzającymi w zakresie wypracowania katalogu usług opiekuńczych.

 

 

view szablon artykułu

PARTNERZY

Logotyp Województwo Śląskie

Logotyp Województwo Kujawsko-pomorskie

Logotyp Województwo Łódzkie

DOKUMENTY

Publikacja podsumowująca „Sieć współpracy EFS…"
Zał. 1. Rekomendacje wypracowane w oparciu o doświadczenie działalności gdańskiej fundacji innowacji społecznej w obszarze usług... – Marianna Sitek-Wróblewska
Zał. 2. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Marek Olechnowicz
Zał. 3. Trwałość usług społecznych – Zofia Szweda-Lewandowska

Zał. 4. Rekomendacje w zakresie zapewniania trwałości miejsc – Anna Bugalska
Zał. 5. Mechanizmy funkcjonowania i zachowania miejsc świadczenia usług społecznych na przykładzie Arkadii Non-Profit sp. z o.o. – Jan Młynarczyk

Zał. 6. Rekomendacje w zakresie zapewnienia trwałości w projektach na usługi społeczne – Paweł Kasprzyk
Zał. 7. Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS – Piotr Kuźniak
Zał. 8. Wstępne rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS (003)
Zał. 9. Rekomendacje w zakresie wypracowania mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach EFS, wrzesień 2019
Zał. 10. Odpowiedzialność karna w ramach RPO. Podstawy wymiany informacji – Jacek Potulski
Zał. 11. Opracowanie założeń i narzędzie wymiany informacji
Zał. 12. Testowanie wypracowanych rozwiązań i narzędzi wymiany informacji
Zał. 13. Wykorzystanie narzędzia wymiany informacji

Wszystkie załączniki do pobrania