Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nowy system rejestracji działalności gospodarczej pozwala, podobnie jak dotychczas, na zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przedsiębiorcy – osoby fizycznej jako płatnika składek równocześnie ze składaniem wniosku CEIDG. ZUS, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej sporządza odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek, bez potrzeby osobistego ich składania w ZUS.

Niezależnie od złożenia wniosku CEIDG, przedsiębiorca powinien złożyć w ZUS formularze ubezpieczeniowe ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Są to dokumenty zgłoszenia do ubezpieczeń odpowiednio: emerytalnych i zdrowotnych. Każde takie zgłoszenie dotyczy konkretnej osoby. Przedsiębiorca powinien zatem zgłosić w ten sposób siebie i oddzielnie osoby, które ewentualnie zatrudni. Formularze można przekazać drogą elektroniczną (jeśli posiada się podpis elektroniczny), złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.

Obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS drogą elektroniczną (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych) umożliwia darmowy program Płatnik, przeznaczony do użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych (w tym pracowników biur rachunkowych). Program można pobrać bezpośrednio ze strony ZUS albo skorzystać z wersji na płycie CD-ROM, które są dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.

Program Płatnik posiada m.in. funkcję przygotowywania dokumentów ubezpieczeniowych różnego typu oraz ich weryfikacji, a także wydruku tych dokumentów. Jest on przystosowany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej opatrzonych wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zobacz:

Pomoc przy obsłudze programu można uzyskać, dzwoniąc na infolinię: numer 801 410 410 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) lub kierując pytanie na adres pytanieinfo@platnik.info.pl. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko (lub nazwę podmiotu) oraz adres zamieszkania osoby (lub siedziby podmiotu).

Wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA oraz informacja o możliwości elektronicznego ich składania dostępne są na stronie ZUS.

Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na potrzeby obliczania składek ubezpieczeniowych ustala Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 19 ust. 10 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Aktualne wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podane są do wiadomości w portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce Składki i świadczenia.

Warto pamiętać, że część osób, które zakładają pozarolniczą działalność gospodarczą, może ubiegać się o prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na korzystnych zasadach. Dla nich przez 24 miesiące od daty założenia działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek może wynosić nie mniej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ogłasza się w stosownym obwieszczeniu Rady Ministrów, publikowanym w Dzienniku Ustaw.

Więcej informacji

 

Źródło: Asystent gdańskiego przedsiębiorcy

Opr. BMG

 

Aktualności gospodarcze