Województwo pomorskie wyróżnia się na tle kraju ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi. Wynikają one ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu naturalnego oraz z dużego stopnia zachowania naturalności niektórych ekosystemów.

Mikołajek nadmorski - symbol nadmorskiej roślinności chronionej
Fot. Jarosław Czochański

 

Ochrona walorów przyrodniczych prowadzona jest w ramach ustawowego systemu obszarów chronionych i obejmuje wszystkie przewidziane prawem formy ochrony, w tym parki narodowe (2), parki krajobrazowe (9), rezerwaty przyrody (118), obszary chronionego krajobrazu (45) czy pomniki przyrody (2620).

 

Na system ochrony przyrody składają się również (oprócz ww. parków narodowych, rezerwatów przyrody,  parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i pomników przyrody) obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 

Obecnie obszary chronione (bez obszarów Natura 2000) zajmują w województwie pomorskim powierzchnię 597 392 ha, co stanowi 32,66 proc. powierzchni województwa.