Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorska Rada Przedsiębiorczości

Pomorska Rada Przedsiębiorczości

Pomorska Rada Przedsiębiorczości

Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) została powołana w 2006 roku i jest kontynuacją działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego.

Członkowie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości wydają opinie w sprawach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie.

Przewodniczącym Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości jest Marszałek Województwa Pomorskiego, a funkcję Sekretarza Rady pełni Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W 2013 roku przedstawiciele PRP zostali włączeni w prace Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności. Dokument ten stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w zakresie realizacji Celu Strategicznego 1 NOWOCZENSA GOSPODARKA i jest podstawą do zaprogramowania interwencji, na którą Samorząd Województwa Pomorskiego posiada bezpośredni lub pośredni wpływ (np. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych.

 

W jej skład wchodzi 40 organizacji członkowskich wybranych spośród:

  • regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • instytucji wspierających przedsiębiorczość działających na terenie województwa pomorskiego;
  • agencji rozwoju regionalnego, regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • związków pracodawców stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców;
  • organizacji proinnowacyjnych;
  • środowisk naukowych;
  • inicjatyw klastrowych;
  • innych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.

Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Sekretariat Rady prowadzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.