Ogłoszenia / komunikaty

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13.09.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 8 września 2022 r. do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu „Grupa Wsparcia dla matek zagrożonych depresją poporodową”, złożona przez Fundacje Mosty z siedzibą w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 54/1.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, na okres 7 dni. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Do pobrania