Nadanie numeru REGON

Proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) nie wymaga bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Wpis przedsiębiorcy do rejestru REGON dokonywany jest przez urząd statystyczny na podstawie danych przesłanych przez CEIDG, zawartych we wniosku CEIDG-1, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Informacje o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym są udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o firmie:

  • nazwa i adres siedziby, a także nazwisko i imiona właściciela,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • w przypadku spółki cywilnej także numery identyfikacyjne wspólników, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona wspólników spółki cywilnej,
  • forma prawna i forma własności,
  • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
  • daty powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia wykonywania działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
  • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji).

Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wskazane osoby zobowiązane są do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania. Zniesiony został wymóg posługiwania się w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych.

Źródło: Asysytent gdańskiego przedsiębiorcy

Opr. BMG