Zadania WODGiK:

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku należy:

 • prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • tworzenie w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostepnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 1:10000
 • udostępnianie map topograficznych i innych materiałów geodezyjno-kartograficznych przechowywanych w postaci cyfrowej i analogowej w skalach od 1:10 000 i mniejszych
 • udostępnianie cyfrowej ortofotomapy
 • monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
 • udostępnianie danych o osnowach geodezyjnych I i II klasy
 • prowadzenie Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego
 • zbieranie i archiwizacja danych kartograficznych i geodezyjnych
 • kontrola i odbiory techniczne opracowań zleconych firmom zewnętrznym
 • publikacja map interaktywnych i serwisów internetowych na potrzeby Samorządu Województwa
 • udzielanie informacji odnośnie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego