Napisanie listu motywacyjnego nie zawsze jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wiele osób twierdzi wręcz, że jest to jeden z trudniejszych do skonstruowania dokumentów. Pisząc go często trzeba poświęcić wiele energii na zgromadzenie informacji o firmie, stanowisku pracy, zaktualizowaniu informacji o sobie samym, ubraniu  treści w robiącą dobre wrażenie formę stylistyczną czy też walkę z nudą, znużeniem czy zniecierpliwieniem. W naszym poradniku odnajdziesz zestaw użytecznych wskazówek, które, mamy nadzieję, spowodują, że następnym razem nie ścierpnie Ci skóra na samą myśl o napisaniu listu motywacyjnego.

 

Funkcja listu motywacyjnego

List motywacyjny jest nieodłącznym towarzyszem CV. Starając się o pracę powinieneś w zasadzie zawsze dostarczać oba dokumenty. List motywacyjny pozwala nadać CV osobisty charakter, skomentować i zinterpretować informacje o Twojej karierze zawodowej.

 

Wielu ludzi pisze listy motywacyjne, bo musi, nie dostrzegając tego, jakie ten dokument kryje w sobie możliwości. Koncentracja na korzyściach płynących z dołączania do CV listu znacznie ułatwia jego tworzenie.

 

Pisząc list motywacyjny pamiętaj o tym, że dzięki niemu możesz:

 • zachęcić pracodawcę do przeczytania CV,
 • nakierować uwagę czytającego na sposób odczytywania treści zawartych w CV,
 • przekonać rekrutera, że jesteś odpowiednim kandydatem do pracy w jego firmie i na danym stanowisku .
 

Pamiętaj, że Twój list motywacyjny stwarza Ci możliwość wyróżnienia się w tłumie często podobnych życiorysów, a tym samym, może Ci otworzyć drzwi do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ogólne zasady

List motywacyjny powinien być napisany:

 • Pewnie. Unikaj okazywania niezdecydowania i niepewności. Staraj się wyjść z pozycji partnera, a nie desperata błagającego o pracę. Przypomnij sobie, co konkretnie możesz zaoferować firmie, co pracodawca zyska zatrudniając właśnie Ciebie. Praca to układ, w którym obie strony czerpią korzyści.
 • Z wyczuciem. Ani zbyt drobiazgowo, ani zbyt ogólnie. Podawaj konkrety, ale nie wgłębiaj się zbytnio w szczegóły. Skoncentruj się na sferze zawodowej.
 • Uprzejmie. Używaj zwrotów grzecznościowych. Dokumenty, które przesyłasz świadczą o Tobie.
 • Atrakcyjnie. Postaraj się zaciekawić czytającego. Wzbudź jego sympatię. Pisz optymistycznie, ale też w zgodzie ze sobą.
 

Struktura listu motywacyjnego

W zasadzie nie ma żelaznych reguł dotyczących konstrukcji listu motywacyjnego. Masz tu dużą dowolność i szerokie pole do popisu. Istnieją jednak pewne powszechnie przyjęte standardy. Warto, żebyś o nich wiedział. Pozwoli Ci to na swobodne poruszanie się w zakresie treści i formy listu oraz uzyskanie świadomości, kiedy wysyłasz list zgodny z przyjętymi normami, a kiedy wyłamujesz się i tworzysz coś oryginalnego.

 

Przyjmuje się, że list motywacyjny powinien się składać z 3 głównych części:

 • wprowadzenia,
 • rozwinięcia,
 • zakończenia.
 

Początek

Rozpocznij od zwrotu grzecznościowego:

 

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Szanowni Państwo,


Nie ma potrzeby w bezpośrednim zwrocie do adresata wymieniać jego nazwiska. Warto jednak zadać sobie nieco trudu i kierować cały list do konkretnej, wymienionej z imienia, nazwiska i stanowiska osoby.

 • Masz wtedy pewność, że trafi on w odpowiednie ręce i nie zagubi się pomiędzy stosem korespondencji
 • Masz szansę na zwiększenie zaangażowania osoby czytającej –  bardziej uważnie przyglądamy się sprawom, które nas osobiście dotykają
 • Wykazujesz orientację i zaangażowanie – motywacja jest jednym z istotniejszych czynników przy doborze kandydatów do pracy
 

Pierwszy akapit

W pierwszych zdaniach swojego listu odnieś się do stanowiska, na które kandydujesz oraz źródła informacji o wakacie.

 

Użyteczne sformułowania:

W odpowiedzi na ogłoszenie, które ukazało się w... dnia...
W nawiązaniu do ogłoszenia Państwa firmy, zamieszczone dnia... w...(nr ref.:...)
W związku z Państwa ogłoszeniem...
W nawiązaniu do rozmowy z...
Cieszę się, że mogę zaprezentować Państwu swoją kandydaturę...

...pragnę złożyć swoją ofertę na stanowisko (nr ref.:...)
...chciał(a)bym wyrazić swoje zainteresowanie podjęciem pracy w Państwa firmie
...cieszę się , że mogę zaproponować swoją kandydaturę...
...chciał(a)bym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko...(nr ref.:...)

 

Powyższe zwroty są tylko przykładami, możesz z nich skorzystać lub wybrać inne, odpowiednie dla Ciebie sformułowania.

Rozwinięcie
Jest to główna i najważniejsza część listu motywacyjnego. Tutaj właśnie mają szansę dojść do głosu Twoja indywidualność, doświadczenie, kompetencje. Masz dużą dowolność w formułowaniu tego członu listu.

 

Pamiętaj jednak, że powinieneś:

 • wyjaśnić, dlaczego chcesz pracować na danym stanowisku i w danej firmie (pokaż swoją motywację oraz orientację w zakresie stanowiska pracy i specyfiki firmy);
 • uzasadnić, dlaczego firma powinna się Tobą zainteresować;
 • odnieść swoje doświadczenia, zdolności, umiejętności do zakresu obowiązków stanowiska, na które kandydujesz;
 • wspomnieć o osiągnięciach w poprzednich pracach, powołaj się na opinię Twoich dawnych szefów – jeśli jest pozytywna;
 • napisać co potrafisz, a jeśli wymagają czegoś, co jest Ci obce, napisz, jak szybko jesteś w stanie się tego nauczyć;
 • uświadomić pracodawcy, co zyska, zatrudniając właśnie Ciebie;
 • wspomnieć o swoich cechach (zdolnościach adaptacyjnych, interpersonalnych, poznawczych).
 

Pamiętaj, żeby nie powielać informacji zawartych w życiorysie. List motywacyjny służy interpretacji danych. Przedstaw je tak, aby pracodawca spostrzegł korzyści płynące z zatrudnienia Ciebie. Dla niego pracownik przekłada się na konkretne pieniądze – bilans musi być dodatni.

 

Zakończenie

W zakończeniu możesz krótko podsumować dotychczasowe treści oraz zadeklarować gotowość zgłoszenia się na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Użyteczne sformułowania:

W razie zainteresowania moją osobą, proszę o kontakt...
Mam nadzieję, że będę miała okazję zaprezentować się w trakcje bezpośredniego spotkania...
Gdyby byli Państwo zainteresowani moją ofertą, proszę o kontakt pod numerem telefonu...
Jeżeli uzna Pan(i) moją kandydaturę za interesującą, proszę o kontakt telefoniczny...

 

Zakończ zwrotem grzecznościowym:

Z poważaniem
Z wyrazami szacunku
Łączę wyrazy szacunku

 

Podpisz się czytelnie. Podpis powinien być odręczny, najlepiej dokonany niebieskim długopisem.

 

Forma listu motywacyjnego

Zadbaj o stronę formalną listu. Niedociągnięcia formalne mogą okazać się dyskwalifikujące już na samym początku i możesz stracić okazję do zaprezentowania się w bezpośredniej rozmowie z pracodawcą.

 • Użyj kartki formatu A4 – jest to ogólnie przyjęty standard wielkości dokumentów. Pamiętaj, żeby papier był czysty, estetyczny, schludny, stonowany kolorystycznie, najlepiej biały
 • Zmieść się na jednej stronie – pamiętaj, że zazwyczaj czytającemu brak czasu na czytanie długich i drobiazgowych listów
 • Skorzystaj z komputera
 • Dobierz czcionkę o odpowiedniej wielkości i wyglądzie, dla uzyskania czytelności i przejrzystości stosuj wytłuszczenia, kursywę, wielkie litery dla oznaczenia części, które chcesz wyodrębnić, zastosuj estetyczne marginesy – pomyśl nad pozostawieniem z lewej strony kilkucentymetrowego marginesu tak, aby łatwiej było pracodawcy wpiąć dokument do segregatora lub dołączyć ewentualne notatki
 • Pisz tylko po jednej stronie kartki, drugą – zostaw niezapełnioną
 • Uważaj na literówki, błędy ortograficzne, stylistyczne, logiczne
 

Pamiętaj, że list motywacyjny towarzyszy zawsze CV.
Staraj się, aby oba dokumenty były napisane w podobnym stylu.

Typy listów motywacyjnych

 

Listy motywacyjne różnią się sposobem pisania niektórych części w zależności od tego, czy są odpowiedzią na ogłoszenie, wynikiem nawiązania kontaktu z osobą, która poleciła Ci daną firmę, czy są pisane bez ogłoszenia jako zgłoszenie gotowości pracy w razie pojawienia się wakatu.

 

W pierwszym przypadku rozpoczynając odwołaj się do daty i źródła ogłoszenia. W drugim – użyteczne może się okazać powołanie na termin i miejsce rozmowy, z której dowiedziałeś się o firmie oraz na nazwisko rozmówcy. W trzecim &ndash przedstaw się szczegółowo ze względu na umiejętności i doświadczenie zawodowe. Staraj się zawęzić obszar swoich poszukiwań chociażby do działu, w którym chciałbyś pracować, a najlepiej – określ stanowisko (pomyśl, jakie są wymogi danego stanowiska) – wtedy dalsza część listu będzie wyglądała podobnie do listu w odpowiedzi na ogłoszenie.

 

Zdarza się, że proces rekrutacyjny wymaga od Ciebie wypełnienia i dostarczenia gotowego już formularza. Pamiętaj, że wysyłany formularz pełni rolę życiorysu. Powinieneś więc również do niego dołączyć list motywacyjny.

 

Przykład

Przykładowy list motywacyjny

Aktualności