II SYMPOZJUM ZINTEGROWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Zdrowie dla Pomorzan 2020

O regionalnych działaniach integrujących w systemie zdrowia i pomocy społecznej w województwie pomorskim rozmawiali uczestnicy II Sympozjum  Zintegrowana Opieka Zdrowotna  – integracja i koordynacja, które odbyło się 9 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Frekwencja dopisała. W spotkaniu uczestniczyło 168 osób.

Drugie już sympozjum z cyklu Zintegrowana Opieka Zdrowotna współorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) i Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia (PZPOZ).

W sali im. Lecha Bądkowskiego zgromadziło się wielu znamienitych gości. Był z nami prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju (NRR) przy Prezydencie RP; nowo zaprzysiężony rektor GUMed, prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak, poseł na Sejm RP, Hanna Zych Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia PCZP w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Byli też goście z Warszawy (MZ): Jarosław Gumienny, przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia i przedstawiciel  Centrali NFZ.

Uczestnikami Sympozjum byli przedstawiciele podmiotów leczniczych województwa pomorskiego, jednostek samorządów terytorialnych, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe, studenci kierunku zdrowie publiczne.

Sympozjum otworzył Paweł Orłowski, nowo powołany członek Zarządu WP, który w samorządzie wojewódzkim będzie odpowiadał za zdrowie. Przemówienia zaproszonych gości wskazywały na potrzebę kontynuowania w porozumieniu polityki zdrowotnej w regionie. Województwo pomorskie w minionych latach, jako jedno z nielicznych, wykorzystało fundusze unijne w ukierunkowany sposób, określając w strategicznym Programie Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 priorytety: choroby układu sercowo naczyniowego, nowotwory i cukrzyca. W nowej perspektywie unijnej kluczową rolę będzie odgrywał Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan, opracowany w ramach Strategii 2014-2020.

W pierwszej części konferencji Hanna Zych-Cisoń przypomniała zebranym tematykę I Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – od pilotaży do wdrożeń, które odbyło się 14 grudnia 2015 r. w Gdańsku. Rok temu w panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów światowych, krajowych i regionalnych, omawiano sprawy związane z przygotowaniem modeli koordynowanej opieki, rozwiązań integracyjnych w geriatrii, psychiatrii na przykładach projektu Centrum Geriatrii, które ma powstać w oparciu o dwa ośrodki w UCK GUMed oraz WZR w Sopocie oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – modelowego rozwiązania w oparciu o wytyczne Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wskazywano na potrzebę dostosowania infrastruktury informatycznej do pełnienia funkcji narzędzia integracyjnego, niezbędnego w dzisiejszym świecie do sprawnego przepływu informacji.

Nawiązała do Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, podpisanego 2 kwietnia 2015 r. To inicjatywa GUMed, SWP i PTPZ, do której przyłączyły się prawie wszystkie instytucje i organizacje odgrywające kluczowa role w regionalnym systemie zdrowia.

Zintegrowana opieka zdrowotna może mieć różne formy – to termin, który mieści w sobie wiele aspektów.

Dyrektorzy medyczni wybranych szpitali, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa pomorskiego, przygotowali prezentacje na temat zespołów interdyscyplinarnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych (na przykładzie Trauma team w słupskim i kościerskim szpitalu specjalistycznym), ośrodkach onkologicznych (na przykładzie konsylium onkologicznego Brest Cancer Unit w Wojewódzkim Centrum Onkologii Copernicus Sp. z o.o.) i w oddziałach udarowych (Szpital Specjalistyczny im F. Ceynowy Wejherowie).

Podkreślono znaczenie współpracy międzysektorowej – rolę wolontariuszy w podmiotach leczniczych, tzw. wolontariat szpitalny oraz rozwiązania organizacyjne łączące opiekę zdrowotną i pomoc społeczną w lecznictwie psychiatrycznym.

Wprowadzone przez NFZ w lipcu 2015 r. świadczenie Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży i wnioski z pierwszych miesięcy realizacji były przedmiotem prezentacji przedstawionej przez Szpital Specjalistyczny w Lęborku.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa dotycząca narzędzi ułatwiających integrację i funkcjonowanie koordynowanej opieki z udziałem przedstawicieli firm informatycznych, pacjentów, konsultantów i ekspertów z tego zakresu.

Ostatnia cześć II Sympozjum poświęcona była modelom opracowywanym przez NFZ przy udziale ekspertów krajowych i Banku Światowego, a dotyczącym rozwiązań w opiece ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej POZ + i KAOZ.

Profesjonalne prezentacje utwierdziły zebranych w przekonaniu, że zintegrowana opieka jest tematem ważnym i potrzebnym, a przedstawione rozwiązania pokazują, że działanie i współpraca możliwa jest na każdym szczeblu, bez względu na źródła finansowania.

lek. med. Jolanta Wierzbicka
Kierownik Referatu Strategii i Programów Zdrowotnych
Departament Zdrowia UMWP

II Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – integracja i koordynacja