Aktualności

Program pomocy stypendialnej – edycja na rok 2015

$image_alt

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu systemowego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Programu oraz dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

Nabór wniosków odbywa się w formie elektronicznej oraz tradycyjnej. W celu złożenia wniosku niezbędne jest zatem wypełnienie elektronicznego generatora wniosków.

Mając na uwadze dotrzymanie terminu złożenia wniosków, prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi drukami - załącznikami do Regulaminu Programu, które umożliwią przygotowanie informacji i dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania oraz wysokość dochodów osiągniętych w 2013 r.

Do pobrania:

  1. Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w 2013 roku (załącznik nr 1)
  2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania Ucznia (załącznik nr 2)

Szczegółowe warunki, formy i zakres pomocy udzielanej przez województwo pomorskie uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach projektu określa:

 

Do wiadomości:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012, poz. 959),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125, z późn. zm.)

(Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalany jest w oparciu o zapisy Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych).

W roku 2015 średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczany będzie na podstawie dochodów rodziny za rok 2013 i nie może być wyższy niż 1148 zł netto lub 1328 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Termin złożenia papierowej wersji wniosku o przyznanie stypendium upływa 27 lutego 2015 roku – konieczne jest uprzednie wypełnienie wniosku w elektronicznym generatorze wniosków i wydruk wniosku (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu lub data stempla pocztowego).

Informacji na temat „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" udzielają:

Joanna Rydzewska-Pieczonka, tel. 58 32 68 425

Joanna Wiśniewska, tel. 58 32 68 813

sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, fax. 58 32 68 854

 

 

 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości