Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Majątku i Geodezji

Departament podejmuje czynności dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa, prowadzi sprawy związane z najmem pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu, a także odpowiada za remonty oraz usuwanie awarii w obrębie zarządzanych nieruchomości.

Ponadto, przy pomocy geodety województwa, wykonuje zadania marszałka z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności prowadzi wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny oraz zleca wykonanie i udostępnia mapy topograficzne i tematyczne dla obszaru województwa. Współdziała też z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

W ramach departamentu funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, a w jego strukturze znajduje się Pracownia Systemów Informacji o Terenie.

Kontakt
Departament Majątku i Geodezji
Dyrektor departamentu
Tomasz Jewsienia

Tomasz Jewsienia

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU - Geodeta Województwa Pomorskiego

Zastępcy dyrektora
Marta Cioch

Marta Cioch

Zastępca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA

Spółki i jednostki podległe
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
brak osobowości prawnej