Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Od północy graniczy z gminą Potęgowo i Cewice, od wschodu z gminą Dębnica Kaszubska, od południa z gminą Borzytuchom, Bytów, Parchowo, od zachodu z gminą Sierakowice.

Tereny, na których położona jest gmina zamieszkiwały słowiańskie plemiona podległe władzy książąt zachodniopomorskich. Burzliwa i zmienna historia spowodowała, że ziemie te były pod wpływami Krzyżaków, Szwedów, Brandenburczyków i potem zaborów pruskich. W XIX w. Kaszubi walczyli o przyłączenie tych ziem do Polski – istniały liczne polskie parafie katolickie, w Bytowie powstał Polski Bank Ludowy.

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił nowy rozdział w dziejach i życiu społeczno-kulturalnym Kaszubów. Na teren ten, tzw. Ziemie Odzyskane, przybyła ludność z różnych stron Polski, jednak mowa, zwyczaje, stroje kaszubskie są tu pieczołowicie kultywowane, m.in. przez zespoły folklorystyczne z Jasienia i Rokit. Obecnie kreuje się nowe, wspólne tradycje ze szczególną aktywnością kultury kaszubskiej.

Przez gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie: nr 210 Ustka-Słupsk-Bytów, nr 211 Nowa Dąbrowa-Sierakowice-Kartuzy-Żukowo, nr 212 Osowo Lęborskie-Bytów-Chojnice. Drogi te mają bardzo dobre powiązanie z drogami krajowymi nr 6 Szczecin-Gdańsk, nr 20 Stargard Szczeciński-Bytów-Gdynia.

Obszar gminy położony jest w obrębie zlewni dużych rzek przymorskich: Łupawy, Słupi i Łeby oraz ich dopływów. Rzeki posiadają górski charakter, płyną przez przepiękne krajobrazowo doliny, obfitują w około 20 gatunków ryb, w tym w troć wędrowną i łososia. Bardzo ważnym elementem krajobrazu są liczne jeziora o różnej wielkości, kształcie i pochodzeniu. Przeważają jeziora polodowcowe, głównie rynnowe i wytopiskowe, tzw. oczka. Największym z jezior jest  Jasień o powierzchni 577,2 ha należące do zlewni rzeki Łupawy.

Obszary prawnie chronione zajmują w gminie powierzchnię 727,9 ha, tj. 24,4 % powierzchni gminy. Do najważniejszych zaliczyć można obszary objęte Naturą 2000, do których zaliczono Dolinę Słupi, Dolinę Łupawy, jeziora lobeliowe. Południową część gminy obejmuje Park Krajobrazowy Dolina Słupi utworzony w 1981 r. Jest to jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Na terenie parku stwierdzono występowanie 748 gatunków roślin naczyniowych, z czego 34 gatunki chronione. Na czerwonej liście roślin ginących znajduje się 16 gatunków. W parku występuje także 41 gatunków ssaków, 143 gatunki ptaków, 4 gatunki gadów objętych ochroną gatunkową, 26 gatunków ryb i inne. Na terenie parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody, w tym 2 na terenie gminy, tj. Jezioro Małe i Duże Sitno oraz Gniazda Orła Bielika, a także liczne pomniki przyrody. Bogactwo form unikatowych zasobów przyrodniczych oraz niski poziom zanieczyszczenia środowiska stawiają obszar gminy w czołówce krajowej i stanowią wielkie wyzwanie dla racjonalnego wykorzystania obszaru i zachowania w nieskażonym stanie tego wyjątkowego środowiska.

Podstawowe dane

Powiat: bytowski
Gmina: Czarna Dąbrówka
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Gdańska 5
Miejscowość: 77-116 Czarna Dąbrówka
Telefon: 59 8821 26 43
Faks: 59 821 26 43
Strona WWW http://www.czarnadabrowka.pl/
Strona BIP http://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres e-mail gmina@czarnadabrowka.pl
Wójt: Jan Klasa
Powierzchnia: 298,28 km²
Ludność: 5775

Wykaz miejscowości w gminie:
Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Gliśnica, Jasień, Jerzkowice, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Łupawsko, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Osowskie, Otnoga, Podkomorzyce, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo

Mapa dojazdu