CV – życiorys zawodowy

Życiorys, inaczej curriculum vitae (w skrócie CV) jest dokumentem, który ma na celu krótkie i zwięzłe przedstawienie się. Jego pisanie to bardzo ważny, często niedoceniany etap szukania pracy, dlatego warto poświęcić trochę czasu i energii na jego przygotowanie. W poniższym poradniku odnajdziesz wiele użytecznych wskazówek pomagających skonstruować profesjonalne CV. A zatem, do dzieła!!!

 

Zawartość

Zagadnieniem, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest zawartość merytoryczna CV. Dlatego zanim przystąpisz do pisania, warto, abyś poświęcił czas na dokładną analizę własnych doświadczeń – tych związanych z pracą, ale również z życiem pozazawodowym. Sporządzenie swoistego bilansu własnych umiejętności i kompetencji znaczenie ułatwi Ci napisanie dobrego, odzwierciedlającego Twoją rzeczywistą wartość życiorysu.
Rozpocznij od przypomnienia sobie swoich życiowych doświadczeń. Zapisz na kartce wszystkie ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia. Weź pod uwagę:

 • okresy nauki i szkoleń: szkoły, staże, praktyki, kursy, szkolenia, warsztaty, naukę na stanowiskach pracy itp.
 • miejsca pracy: stałej, dorywczej, sezonowej, dodatkowej, wolontariackiej i in.
 • działalność społeczno-kulturalną: aktywność w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach, kołach zainteresowań
 • rozrywkę: podróże, zainteresowania, hobby itp.
 • ważne wydarzenia
 

Staraj się wypisać wszystko, co wydaje Ci się istotne. Następnie zastanów się nad każdym odnotowanym zdarzeniem i wypisz obok, co udało Ci się z niego wynieść, co osiągnąłeś, czego się nauczyłeś, jakie posiadłeś dzięki niemu umiejętności, kompetencje.

 

Twój życiorys powinien zawierać:

Dane osobowe

 • imię
 • nazwisko
 • adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
 • telefon (umieść domowy i komórkowy numer telefonu; jeśli nie masz tego ostatniego, rozważ zakup, w ten sposób będziesz dostępny dla potencjalnego pracodawcy przez cały czas – nie licz na to, że pracodawca będzie dzwonił do Ciebie kilka razy; możesz podać również telefon do obecnej pracy – w końcu spędzasz tam dużo czasu – musisz się liczyć jednak z tym, że możesz się znaleźć w niezręcznej sytuacji)
 • e-mail
 • faks
 • datę urodzenia (jej umieszczenie nie jest konieczne – zawartość CV wskazuje orientacyjnie na Twój wiek, umieść ją jednak, jeżeli stanowi to ważną z punku widzenia danego procesu rekrutacyjnego informację)
 • narodowość (w zasadzie nie ma potrzeby, abyś umieszczał informację o narodowości, jeśli szukasz pracy we własnym kraju)
 

Wykształcenie:

Informacje o szkołach należy podawać chronologicznie, zaczynając od ostatnio ukończonej. Uwzględnić należy szkoły średnie i wyższe, podając:

 • daty rozpoczęcia i ukończenia nauki,
 • pełną nazwę szkoły,
 • wydział/kierunek,
 • główne przedmioty/specjalności/profile/zakres umiejętności zawodowych,
 • tytuł pracy dyplomowej (można wyeksponować, jeśli temat wiąże się ze stanowiskiem, na jakie kandydujesz),
 • uzyskane wykształcenie, otrzymany tytuł (nie powinno się stosować skrótów przy podawaniu stopni naukowych czy zawodowych),
 • średnią ocen (jeśli jest wysoka, działa na Twoją korzyść).
 

Można pominąć informacje o szkole podstawowej – jej ukończenie jest obowiązkowe. Jeśli ukończona została szkoła wyższa, można pominąć informacje o szkole średniej (chyba że jest ona znana i prestiżowa, daje maturę uznawaną na całym świecie, posiadłeś dzięki niej jakiś zawód czy umiejętności, które chcesz wyeksponować itp.) W tej części wymień wszystkie osiągnięcia szkolne, nagrody, stypendia itp.

 

Kursy i szkolenia

Tu umieść informacje na temat odbytych kursów i szkoleń (nawet takich, na które nie posiadasz żadnego certyfikatu). Dane te możesz umieścić w osobnym podpunkcie albo potraktować jako dodatkowe informacje o wykształceniu.

 

Doświadczenie zawodowe

Informacje dotyczące dotychczasowej kariery zawodowej przedstawia się zazwyczaj chronologicznie w odwrotnej kolejności. Opisując swoje doświadczenie na rynku pracy weź pod uwagę:

 • daty rozpoczęcia i zakończenia pracy (nie trzeba podawać dokładnych dat, można się ograniczyć do podania roku; za pomocą daty możesz zaznaczyć również swój awans w ramach jednej firmy)
 • pełną nazwę i adres pracodawcy (dokładny adres można pominąć)
 • branżę/sektor/rodzaj działalności
 • zawód i stanowisko
 • zakres obowiązków i odpowiedzialności/miejsce w strukturze organizacyjnej/ liczbę podwładnych
 • osiągnięcia zawodowe (sprecyzuj je, napisz, w jaki sposób przyczyniłeś się do sukcesu firmy; napisz: zwiększyłem dochód, udoskonaliłem, rozwiązałem, zaprojektowałem, koordynowałem, zaoszczędziłem itp.)
 

Wypełniając tę część:

 • pamiętaj o wymaganiach stanowiska, na które kandydujesz – podkreśl te doświadczenia, które będą najbardziej przydatne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy;
 • weź pod uwagę wszystkie swoje doświadczenia w pracy (stałej, na zlecenie, pół etatu, charytatywnej itp.);
 • bądź ostrożny przy konstruowaniu tego działu; jeśli bardzo często zmieniałeś posady, możesz wywrzeć niekorzystne wrażenie osoby, która nigdzie nie może zagrzać miejsca na dłużej;
 • pamiętaj, że życiorys powinien być kompozycją dynamiczną. To, które informacje się w nim znajdą i będą wyeksponowane, a które ukryte, zależy oprócz stanowiska, na które kandydujesz, od Twojego doświadczenia zawodowego (jego rodzaju, stażu pracy itp.), od zawartych w ogłoszeniu wymagań pracodawcy dotyczących kształtu CV, od nabywania przez Ciebie coraz to nowych doświadczeń i umiejętności itp. Twoje CV powinno zacząć „żyć", powinno się zmieniać razem z Tobą oraz „adaptować się" do nowych sytuacji.
 

Umiejętności

Przemyśl, jakie umiejętności i kompetencje są istotne z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz i wypisz je w podpunkcie Umiejętności/Kompetencje. Weź pod uwagę:

 • umiejętności i kompetencje artystyczne (muzyka, pisanie, projektowanie itp.)
 • umiejętności i kompetencje społeczne (związane z pracą z ludźmi, nawiązywaniem kontaktu, umiejętnością negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów, doradztwem, współpracą w zespole itp.)
 • umiejętności i kompetencje organizacyjne (związane z organizacją pracy, koordynowaniem projektów, administrowaniem itp.)
 • umiejętności i kompetencje techniczne (obsługa komputera – stopień i lista sprawnie obsługiwanych programów, obsługa urządzeń biurowych, innych specyficznych rodzajów sprzętu, urządzeń)
 • znajomość języków obcych (określ stopień biegłości w posługiwaniu się językiem, możesz doprecyzować poziom znajomości, biorąc pod uwagę umiejętności w zakresie czytania, pisania i mówienia)
 • prawo jazdy
 

Zainteresowania

Możesz napisać w CV coś nieformalnie o sobie. Zasygnalizować czytającemu, co Cię interesuje, jakie jest Twoje hobby, co robisz w wolnym czasie. Może się okaże, że macie coś wspólnego i nawiąże się między Wami nić porozumienia. Unikaj fantazjowania – możesz sprawić wrażenie osoby niewiarygodnej.

 

Inne/Dodatkowe informacje

Wypisz tu wszystko, co uważasz za istotne, a co dotąd nie znalazło się w Twoim życiorysie. Może się tu znaleźć lista referencji, publikacji itp.

 

Załączniki

Jeśli dołączasz do życiorysu jakieś aneksy, wymień je.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na końcu swojego CV możesz umieścić następującą formułę (można ją równie dobrze napisać w liście motywacyjnym, a pominąć w życiorysie):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133 poz. 883)."

 

Zdjęcie

Niektórzy pracodawcy wymagają, abyś do CV dołączył zdjęcie – dobrym sposobem na obniżenie kosztów jest zeskanowanie swojego wizerunku; dołączaj raczej zdjęcia legitymacyjne albo paszportowe.

 

Forma CV

CV to Twoja przepustka do interview. Z tego względu dbałość o stronę formalną dokumentów aplikacyjnych jest niezwykle istotna. Niedociągnięcia formalne mogą okazać się dyskwalifikujące już na samym początku i możesz stracić okazję do zaprezentowania się w bezpośredniej rozmowie z pracodawcą. Wymagania formalne życiorysu:

 • Użyj kartki formatu A4 – jest to ogólnie przyjęty standard wielkości dokumentów. Pamiętaj, żeby papier był czysty, estetyczny, schludny, stonowany kolorystycznie, najlepiej biały
 • Zmieść CV na jednej, maksymalnie dwóch kartkach A4 – pamiętaj, że zazwyczaj czytającemu brak czasu na dokładne studiowanie długich życiorysów – CV powinno przedstawiać Cię w sposób zwięzły i skondensowany
 • Skorzystaj z komputera
 • Dobierz czcionkę o odpowiedniej wielkości i wyglądzie, dla uzyskania czytelności i przejrzystości stosuj wytłuszczenia, kursywę, wielkie litery dla oznaczenia części, które chcesz wyodrębnić, zastosuj estetyczne marginesy – pomyśl nad pozostawieniem z lewej strony kilkucentymetrowego marginesu tak, aby łatwiej było pracodawcy wpiąć CV do segregatora lub dołączyć ewentualne notatki
 • Pisz tylko po jednej stronie kartki, drugą zostaw niezapełnioną
 • Uważaj na literówki, błędy ortograficzne, stylistyczne, logiczne
 • Staraj się, żeby Twój życiorys był ciekawy i odzwierciedlał Twój styl – możesz to osiągnąć dzięki interesującemu sposobowi przedstawienia treści, zastosowaniu ozdobników, nietypowej czcionki, koloru papieru itp. – pamiętaj jednak, żeby nie przesadzić. Zbytnie udziwnienie, przesyt mogą wywołać niekorzystne wrażenie na czytającym.
 

Typy CV

Życiorysy zawodowe mogą być zróżnicowane pod względem sposobu umieszczania informacji i prezentowania danych. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę różnych typów CV.

 

Wersja chronologiczna

Cechą charakterystyczną jest chronologiczne przedstawienie faktów, często w porządku odwróconym. Takie ułożenie informacji pozwala na łatwą orientację w tempie i jakości przebiegu kariery zawodowej, ale uwidacznia przerwy w edukacji bądź zatrudnieniu, wszelkie nieścisłości, brak doświadczenia lub częste zmiany miejsca pracy (dlatego pomyśl o zmianie układu treści, jeśli brak Ci doświadczenia albo długo nie pracowałeś).

 

Wersja funkcjonalna

Charakteryzuje się względnym brakiem chronologii. Stwarza możliwość uwypuklenia doświadczenia zawodowego, umiejętności i osiągnięć kandydata oraz zatuszowania nieurozmaiconego biegu kariery zawodowej lub długich przerw w zatrudnieniu. Takie CV może jednak stwarzać wrażenie, że pragniesz ukryć część informacji o sobie.

 

Wersja mieszana

Dobrym sposobem uniknięcia podejrzeń jest zastosowanie życiorysu funkcjonalnego, wzbogaconego o chronologiczną informację o przebiegu kariery. Większość pracodawców preferuje chronologiczny układ życiorysu, a więc spełnisz ich oczekiwania i jednocześnie wyeksponujesz swoje umiejętności.

 

Wersja alternatywna

Jest to swego rodzaju połączenie CV i listu motywacyjnego. Życiorys jest napisany w formie listu motywacyjnego do pracodawcy, ze szczegółowym opisem dotychczasowej kariery zawodowej.

 

Wersja ukierunkowana

Jest to życiorys ukierunkowany na konkretny cel zawodowy lub określone stanowisko, przedstawia umiejętności w konkretnym kontekście. Prezentacja jest bardzo szczegółowa w zakresie jednej dziedziny i pomija inne.

 

Wersja twórcza

Stwarza możliwość zaprezentowania własnej indywidualności. Nie ma określonych zasad pisania takiego życiorysu, ale jest on do przyjęcia zazwyczaj jedynie w zawodach wymagających szczególnej kreatywności.

 

Błędy przy pisaniu CV

 • zamieszczanie nieprawdziwych danych
 • popełnianie błędów ortograficznych, literowych, gramatycznych, stylistycznych
 • umieszczanie zbyt wielu lub zbyt małej liczby informacji
 • pisanie na 2 stronach kartki
 • brak przejrzystości i czytelności zamieszczonych informacji
 • przesyłanie nieestetycznego CV
 • błędy w danych adresata
 • zbyt wiele ozdobników
 

Sposoby dostarczenia CV

Swój życiorys możesz pracodawcy dostarczyć:

 • korzystając z tradycyjnej poczty
 • używając poczty e-mail
 • faksem
 • osobiście
 

ściągnijPrzykład 1

Przykład 2

Przykład 3

 

Źródła: Materiał informacyjno-metodyczny do prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego metodą Bilansu Kompetencji: www.pracuj.pl

www.topjobs.pl

Kotzian J., CV nie jedno ma imię, www.hrk.pl

Lisiska J., Życiorys na pięć sposobów, Personel 7/8 (64/65)

 

opracowanie: Barbara Szymańska, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku