Aktualności

Zintegrowana opieka zdrowotna na Pomorzu

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Porozumienie, ustanawiające pierwsze w Polsce Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, zostało uroczyście podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek zarządu Hanna Zych-Cisoń.

Porozumienie jako inicjatorzy podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Dyrektor Oddziału Pomorskiego NFZ Małgorzata Paszkowicz, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych Piotr Popowski.

Zintegrowana Opieka Zdrowotna stanowi sprawdzony w wielu światowych ośrodkach,  skoordynowany sposób dostarczania świadczeń zdrowotnych i w razie potrzeby społecznych przez podmiot, bądź sieć podmiotów połączonych strukturalnie i informacyjnie. Zapewnia ona ciągłość opieki w zakresie: promocji zdrowia, prewencji, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, opieki paliatywnej (integracja kliniczna) z włączeniem instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Ostatecznym beneficjentem zintegrowanej opieki jest pacjent, miarą zaś osiągnięć jest poprawa stanu zdrowia, w tym wyników leczenia i poprawa jakości życia, przy równoczesnej dbałości o efektywność kosztową.

Fot. Sławomir Lewandowski

Przed podpisaniem porozumienia prof. Jacek Bigda z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawił ideę i koncepcję zintegrowanej opieki – wnioski ze Studium Wykonalności Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny.

Liczba pacjentów z chorobami przewlekłymi rośnie i w 2015 roku będzie na nie cierpiało prawie 60 proc. społeczeństwa, a ze względu na zmiany populacyjne w Polsce potrzeby leczenia będą rosły. Zmiana zachowań pacjentów, wykorzystanie telemedycyny oraz opieka zintegrowana, która zapewnia ciągłość opieki: od diagnostyki przez terapię, rehabilitację, opiekę i promocję zdrowia, są szansą poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów – mówił prof. Jacek Bigda. Pomorskie Partnerstwo na rzecz  Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej to lepsza szansa dla zdrowia Pomorzan poprzez unowocześnienie regionalnego systemu zdrowia i stworzenie jego konkurencyjności ponadregionalnej i międzynarodowej oraz przez wdrożenie pomorskiego modelu realizacji potrzeb zdrowotnych (choroby przewlekłe, otyłość, choroby rzadkie) jako specjalizacji Pomorza.

 

Treść porozumienia „Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej":

„Mając na uwadze:

- dążenie do stwarzania instytucjonalnych i organizacyjnych  warunków dłuższego życia o  lepszej jakości, w oparciu o rozwiązania integrujące usługi zdrowotne ze sferą opieki społecznej,
- cele wyznaczone w dokumentach kształtujących ponadnarodową perspektywę polityk zdrowotnych tj. Konstytucji  Światowej Organizacji Zdrowia, Strategii Unii Europejskiej „Europa 2020", materiałach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i  Banku Światowego (WB) oraz „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy",
- sprawdzone i dobrze funkcjonujące, wybrane, rozwiązania przyjęte w innych systemach zdrowia,
- treść Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, której częścią jest podniesienie aktywności mieszkańców regionu poprzez poprawę usług zdrowotnych, społecznych i edukacyjnych określonych celami operacyjnymi w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie i Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan,
- zrealizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny Studium Wykonalności Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny,  
- dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013,

Rozumiejąc przez „zintegrowaną opiekę"  skoordynowany sposób dostarczania świadczeń zdrowotnych i, w razie potrzeby, społecznych przez podmiot bądź sieć podmiotów połączonych strukturalnie i informacyjnie, zapewniający ciągłość opieki w zakresie: promocji zdrowia, prewencji, diagnostyki, terapii, rehabilitacji, opieki paliatywnej (integracja kliniczna) z włączeniem instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, których finalnym beneficjentem jest pacjent zaś miarą osiągnięć jest poprawa stanu zdrowia, w tym wyników leczenia i poprawa jakości życia, przy równoczesnej dbałości o efektywność kosztową.

Sygnatariusze niniejszego porozumienia  postanawiają, w miarę posiadanych przez siebie kompetencji i zasobów,  współdziałać w:

- poszukiwaniu opartych na wiedzy naukowej i najlepszych światowych praktykach, rozwiązań światowych i europejskich w zakresie zintegrowanej opieki i telemedycyny przystających do polskich i regionalnych uwarunkowań,
-   opracowaniu i wdrażaniu zintegrowanych ścieżek i rozwiązań dla opieki nad pacjentami,
- edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, mających na celu zwiększenie zaangażowania i roli pacjenta w systemie zdrowia,
- rozwoju, edukacji oraz szkoleniu studentów i pracowników systemu zdrowia w celu przygotowania ich do pracy w rozwiązaniach zintegrowanej opieki,
- upowszechnianiu i popularyzacji wiedzy o zintegrowanej opiece oraz wprowadzaniu zmian świadomości  decydentów, organizatorów opieki zdrowotnej i mieszkańców regionu,
- dążeniu do uzyskania wiodącej roli w Polsce w zakresie rozwiązań objętych niniejszym porozumieniem.

Strony wyrażają zgodę na przystąpienie do niniejszego Porozumienia każdego podmiotu, w pełni akceptującego treść zawartą w niniejszym Porozumieniu, co następować będzie poprzez podpisanie Listy przystępujących nowych Sygnatariuszy.  Przyłączenie się nowych partnerów do niniejszego Porozumienia może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody dotychczasowych Sygnatariuszy.

Zasady współpracy i zakres zadań zostaną określone odrębnym dokumentem."

 

ML
Fot. Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka