Aktualności

XXVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego w Wejherowie

Od lewej: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Grzegorz Grzelak, przewodniczący SWP Jan Kleinszmidt, wiceprzewodnicząca SWP Hanna Zych-Cisoń
Od lewej: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Grzegorz Grzelak, przewodniczący SWP Jan Kleinszmidt, wiceprzewodnicząca SWP Hanna Zych-Cisoń. Fot. Sławomir Lewandowski

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej gościło radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, którzy 26 września 2016 r. obradowali tu na XXVI sesji. Poprzedziło ją podpisanie przez marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego umów o dofinansowaniu z PROW projektów dotyczących dróg lokalnych z powiatu wejherowskiego oraz wręczenie decyzji o dofinansowaniu projektów edukacyjnych z RPO WP.

W ramach konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego, do samorządu wpłynęło 186 projektów na realizację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektów budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 175 projektów, w tym z powiatu wejherowskiego 20 wniosków, na kwotę dofinansowania ponad 17 mln zł.

Na realizację projektów drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, województwo pomorskiego dysponuje kwotą 21 mln euro. W wyniku rozstrzygniętego konkursu i dostępnej alokacji możliwe jest sfinansowanie 76 projektów, w tym 11 z powiatu wejherowskiego, których dofinansowanie wyniesie ponad 8 mln 100 tys. zł. Dofinansowanie otrzymają: gmina Linia, gmina Łęczyce, gmina Luzino, powiat wejherowski, gmina Gniewino (ta ostatnia podpisze umowę w innym terminie).  

Marszałkowie wręczyli ponadto 6 samorządom z powiatu wejherowskiego decyzje o unijnym dofinansowaniu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Jakości Edukacji Ogólnej. Przeprowadzone przez wszystkich beneficjentów diagnozy pozwoliły trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół.

Wsparcie obejmować może m.in. przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Na terenie powiatu wejherowskiego doposażonych zostanie 40 szkół. 5804 uczniów objętych zostanie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. 682 nauczycieli skorzysta z możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych. Z terenu powiatu wejherowskiego wsparcie otrzymały projekty:

  • gminy Choczewo – wartość ogółem: 1 279 430,64 zł
  • gminy Linia – wartość ogółem: 1 776 166,27 zł
  • gminy Szemud – wartość ogółem: 2 445 521 zł
  • gminy wiejskiej Wejherowo – wartość ogółem: 2 487 500,03 zł
  • gminy miejskiej Reda – wartość ogółem: 1 850 229,06 zł
  • gminy miejskiej Rumia – wartość ogółem: 2 666 758 zł

Ponadto powiat wejherowski otrzymał decyzję o unijnym dofinansowaniu projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach". Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatem puckim, powiatem kartuskim, spółdzielnią socjalną Pasja (Kartuzy) oraz z Powiatowym Cechem Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców (Wejherowo).

Zaplanowane działania to:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej, np. ABC przedsiębiorczości,
  • szkolenia z aplikacji komputerowych,
  • spotkania z doradcą zawodowym,
  • pisanie biznesplanów.

Przewidziane jest również wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze do 12 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej. Wartość projektu ogółem wynosi 10 450 149,60 zł. W ramach projektu 336 osób zostanie objętych wsparciem. A wśród osób pozostających bez pracy z obszaru objętego wsparciem 270 otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej. Utworzonych zostanie 285 miejsc pracy.

Po uroczystościach podpisania umów rozpoczęła się sesja Sejmiku, której głównym tematem było przedstawienie działań samorządu województwa pomorskiego na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i poprawy infrastruktury kultury. Głos zabrała prof. Małgorzata Omilanowska, ekspert z Uniwersytetu Gdańskiego.

Ponadto radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego za I półrocze 2016 r.

view szablon artykułu